Bilimsel Yayınlar

Prof.Dr. Ramazan DEMİR'in Bilimsel Araştırmaları ve Yayın Listesi
(Dr.Demir' s publication list)
(Yıllara Göre Dağılımı; According to Cronologic Distribution)

1977 Yılı

 • 1-Demir, R. İnsan plasentasının koryonik villusları üzerinde scanning elektron mikroskopik gözlemler. Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi 6 (1): 167-180, 1977.
 • *2-Demir, R. SEM observation of chorionic villi in the human placenta. İstanbul Medical Convention, 2nd Balkan Congress on Electron Microscopy, İstanbul 1977, Abstracts, 96.

1978 Yılı

 • 3-Demir, R. Değişik gebelik sürelerine ait insan plasentalarında interkotiledoner septaların histolojisi. Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi 6(3): 851-874, 1978.
 • 4-Demir, R. insan plasentasında koryon villusları yüzeyinin transmissiyon elektron mikroskobu (TEM) ile incelenmesi. Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi 6 (3): 851-874, l978.
 • 5-Demir, R. Genç ve olgun insan plasentalarında koryon villusları yüzeyi üzerinde scanning elektron mikroskobik gözlemler. Doğa Dergisi 2 (ll): 255-260, l978.
 • 6-Demir, R. ikiz plasentalarında perfüzyon incelemeleri. Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi 6 (3): 949-968, l978.
 • 7-Demir, R. Gebeliğin çeşitli devrelerindeki insan plasentalarında hücre adacıkları ve bazal plakta fibrin birikimi. Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi 6 (4): l259-l276, l978.

1979 Yılı

 • *8-Demir,R., Scanning electron microscopik observations on the surfaces of chorionic villi of young and mature placentas. Acta Anatomica 105, 226-232, l979.
 • 9-Demir, R. insan plasentasında koryonik villus yapısının ışık mikroskobu ile incelenmesi. Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi 8 (2-3-4): 261-276, l979.
 • 10-Demir, R., Hatipoğlu, S. Değişik hayvan dokularında askorbik asidin lokalizasyonu üzerine histolojik araştırma. Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi 8 (2-3-4): 277-284, l979

1980 Yılı

 • *11-Demir, R. Ultrastructure of the epithelium of the chorionic villi of the human placenta. Acta Anatomica 106, 18-29, 1980.

1982 Yılı

 • 12-Demir, R. Doçentlik Tezi: İnsan Plasentası Kordon Villus Stroması Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskopik Çalışmalar. Antalya,1982.

1983 Yılı

 • 13-Erbengi, T., Demir, R. insan plasentasnın ultrastrüktürel yapısı, transmissiyon elektron mikroskopu (TEM) ve tarayıcı elektron mikroskopu (SEM) bulgular›. Zeynep Kamil T›p Bülteni 14(3): 1-24,1983.
 • 14-Demir, R.,Erbengi, T. Normal ve abnormal gebeliklerde insan plasentasının koryon villusları yüzeyi üzerinde tarayıcı elektron mikroskopu (SEM) gözlemleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 1(4): 7-11, 1983.
 • 15-Demir,R., Erbengi,T. insan placentasında koryon villusu stromasının elektron mikroskopuyla incelenmesi. İstanbul Tıp Fakültesi 7.Kurultayı, İstanbul, 10-l5 Eylül,1983, Bildiriler, 29.
 • 1984 Yılı

  • *16-Demir,R., Erbengi,T. Some new findings about Hofbauer cells in the chorionic villi of the human placenta. Acta Anatomica, 119 (1): l8-26,1984.
  • *17-Demir,R., Erbengi T. The vascularisation of the chorionic villi in human placenta. Electron Microscopy 84 Budapest, Volum 3, 2019-2020,1984.
  • *18-Demir,R., Erbengi,T. The cells of the intercotiledoner septae in full-term human placenta. Electron Microscopy 84, Budapest, Volum 3, 2017-2018, 1984.
  • *19-Demir,R., Erbengi,T. Architecture of the chorionic villi core in human placenta. Acta Anatomica 120 (1-2), 19, 1984.
  • 20-Demir, R., Karpuzoğlu, G., Ertuğ, H., Turgut, H.B. Değişik dozlarda uygulanan sodyum florun (NaF) albino ratlarda böbrek dokusu üzerine toksik etkilerinin deneysel olarak araştırılması. Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi 2 (2-3): 251-260, 1984
  • 21-Demir,R., Ağar,A., Erbengi,T. Ratlarda süper dozda uygulanan B6 vitaminin (pyridoxine-HCL) serebral korteks nöronları üzerine etkisinin ultrastrüktürel olarak araştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi 8.Kurultayı, 7.Elektron Mikroskopu Kongresi, İstanbul, l6-20 Eylül l984, Bildiriler, 37-38.

  1985 Yılı

  • 22-Demir,R., Erbengi,T. Full-term insan plasentasının interkotiledoner septa hücre nukleuslarında lamelli partikül kompleksleri üzerinde bazı ultrastruktural gözlemler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (4): 293-300, 1985.

  1986 Yılı

  • 23-Demir,R., Kaya,M., Üner,M. Sigaran›n insan plasentası üzerine etkilerinin ultrastrüktürel olarak arafltırılması. TUBİTAK PROJESI, (TAG-527) KESİN RAPOR, l986.
  • 24-Demir,R., Erbengi,T. insan plasentasında Hofbauer hücreleri üzerinde ultrastrüktürel bir çal›flma. XII. Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongresi, Kayseri, 9-l2 Eylül, l986. Bildiriler,67.
  • 25-Demir,R., Erbengi,T., Plasental histofizyolojinin aydınlanmasında elektron mikroskopun katkıları. Türk Tıp Derneğinin l30.Kurulufl Yıldönümü Nedeniyle Çeşitli Tıp Dallarında Tanı, Prognoz ve Teşhis Alanındaki Yenilikler Sempozyumu, İstanbul, 23-25 Eylül l986, Bildiriler, 45.
  • *26-Demir,R., Kaya,M., Erbengi,T., Üner,M. The effects of cigarette smoking on the human placenta: A histological and ultrastructurel study. Placenta 7: 463,1986.

  1987 Yılı

  • *27-Demir,R., Kaya,M., Üner,M. Ultrastructural investigations of the effects of sigarette smoking on the human placenta. Acta Anatomica 130 (1), 23,1987.
  • *28-Demir,R., Erbengi,T. Possible functions of Hofbuuer cells. Acta Anatomica 130 (1), 25, 1987.
  • *29-Demir,R., Asar,A., Erbengi,T. Ultrastructural changes induced by high-dose vitamine B6 in the cerebral cortex neurons of the rat and their relationship with serum cholesterol levels. Acta Anatomica 130 (1), 24, 1987.
  • *30-Demir,R., Erbengi,T. Vasculogenesis of human placental villi in early pregnancy. Acta Anatomica 130 (1), 25,1987.
  • 31-Demir,R., Erbengi, T., Kaya, M. İnsan plasentasında koryonik villusların damarlanması üzerinde ultrastrüktürel bir çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Arafltırma Dergisi 5 (5): 431-444,1987
  • 32-Demir,R., Kaya,M., Üner,M. İnsan plasentası üzerinde sigaran›n etkilerinin ultrastrüktürel olarak araştırılması. 8.Elektron Mikroskopi Kongresi, Sivas,17-20 Haziran, l987, Bildiriler, 14.
  • 33-Erbengi,T., İplikçi,A., Demir,R. Embriyosuz gebelikte plasenta yapısı. Elektron Mikroskopi Kongresi, Sivas,17-20 Haziran l987. Bildiriler, 13.

  1988 Yılı

  • *35-Demir,R., Erbengi,T. Regulation of placental fluid by Hofbauer cells. In: Institute of Physics Conference Series Namber 93, Volum 3, Chapter 17, Eds.H.G.Dickinson and P.J.Goodhew. York, l988, England, pp.l87-l88
  • *36-Demir,R., Kaya,M., Üner,M. Effect of smoking on the trophoblastic layers during initial stages of placentation. In: Institute of Physics Conference Series Namber 93, Volum 3, Chapter 17, Eds. H.G.Dickson and P.J. Goodhew, York, l988, England, pp.257-258.
  • *37-Üstünel,İ., Demir,R. Histochemical study on the epiphyseal cartilage during pre-and postnatal periods of development in rat.In: Institute Physics Conferense Series Number 93,Volum 3, Chapter 17, Eds. H.G.Dickinson and P.J.Goodhew, York l988, England, pp.350-35l.
  • *38-Erbengi,T., Demir,R. Specializekten of endoplasmatic reticulum in syncytiotrophoblast of human placental vill.In: Institute of Physics Conference Series Number 93, Volum 3, Chapter 17, Eds.H.G.Dickson and P.J.Goodhew, York 1988, England, pp. 473-474.

  1989 Yılı

  • 39-Demir,R., Erbengi,T., Üner,M., Demir,N., Üstünel,İ.: Diyabetli gebe plasentasında ultrastrüktürel değişiklikler. 9.Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, s.71-72, 1988.
  • 40-Demir,R.;Erbengi,T.; Üner,M.; Demir,N.; Üstünel, İ.: Diyabetli gebede umblikal korddon duvarında ultrastruktural değişiklikler. 9.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, s.73-74, 1989
  • 41-Demir, R. Hofbauer hücrelerinin histofizyolojisi. Tükiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (4): 242-252, l989.
  • 42-Öğütmen,Ç., Demir,R., Üstünel,İ.,Şadan,G. Tavşanlarda yüksek doz intratekal Morfin-HCL'ün neden olduğu nörotoksisite ve "Allodynia". Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6 (3): 91-99, l989.
  • *43-Demir,R., Kaufmann,P., Castellucci,M., Erbengi,T., Katowski,A. Fetal vaskulogenesis and angiogenesis in human placental villi. Acta Anatomica 136, 190-203, l989.
  • *44-Demir,R., Erbengi,T., Demir,N., Üstünel,‹., Hoşgör,O., Üner,M. Some ultrastructural observations on diabetic human placenta. III. Balkan Congress on Electron Microscopy. Athens, Greece, 1989, 369-370.
  • *45-Demir,R., Erbengi,T. Some cellular basis between blastocyst and uterus at the begining and the duration of implantation in the rast (A preliminary communication) III. Balkan Congress on Electron Microscopy, Athens, Greece, 365-366, 1989.
  • *46-Demir,R., Erbengi,T., Demir,N., Üner,M., Üstünel,İ. Ultrastructure of human umblical vessels in diabetic pregnancies. III. Balkan Congress on Electron Microscopy, Athens, Greece,367-368, 1989.
  • *47-Demir, R. and Üstünel, İ: Distribution of granulated metrial gland cells and some enzymes in implantation site of pregnant rats. Rochester Trophoblast Conference, Rochester Research 8: 23,1989.
  • *48-Demir,R., Üstünel,İ. Distribution of some enzymes in implantation site of pregnant rats. Placenta,10 (5), 457-458, l989.
  • *49-Demir,R., Üstünel,İ, Demir,N. Light and electron microscopical observations on cellular interactions during initial stages of impilantation an trophoblastic invation in rats. Placenta, 10 (5), 464-465, 1989.
  • *50-Demir,R., Kaufmann,P., Castellucci, Erbengi,T. and Katovski, A. Fetal vasculogenesis and angiogenesis in human placental villi. Placenta 10:466,1989.

  1990 Yılı

  • 51-Asar,M., Demir,R., Kocamaz,E., Tekelioğlu,M. Sıçanlarda erken ve geç postnatal dönemlerde gastrointestinal kanal boyunca APUD . Hücrelerinin da¤›l›m› üzerinde sitokimyasal bir çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 8 (1): l3-2l, l990.
  • 52-Demir,R., Kaya,M., Üner,M. İnsan placentası üzerinde sigaran›n etkilerinin ultrastrüktürel olarak araflt›r›lmas›. Doğa Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Medical Sciences) l4 (l): 20-42, l990.
  • 53-Demir,R., Üstünel,İ. İnsan placentasında Ultrasito ve immunohistokimyasal aktivite. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi l0 (4): 251-258, l990.
  • 54-Demir, R., Üstünel,İ. implantasyon Biyolojisi.X.Ulusal Biyoloji Kongresi,18-20 Temmuz 1990, Erzurum, Makale Kitabi s.133-141.
  • 55-Üstünel,İ.,Demir,R. Ratlarda pre ve postnatal dönemlerde epifiz kıkırdağı enzim aktivitesi. X.Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz 1990, Erzurum, Makale Kitabı s.293-302.
  • 56-Demir, N. Demir, R. Pre ve postnatal dönemlerde rat serebral korteksinin histogenezisi. X.Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz 1990, Erzurum, Makale Kitabı s.183-192.
  • 57-Asar, M., Kocamaz,E., Demir, R. Pre ve postnatal dönemlere ait ratlarda foliat papillalar ile tat tomurcuklarının gelişmesinin ışık mikroskopu düzeyinde incelenmesi. X.Ulusal Biyoloji Kongresi,18-20 Temmuz,1990,Erzurum, Makale Kitab› s.167-174.
  • *58-Demir,R., Üner,M., Erbengi,T., Kaya,M. Ultrastructural investigation of the effects of cigarette smoking on the human placenta. J.Obstet. Gynaecol. 10, 289-298, l990.

  1991 Yılı

  • 59-Demir,R., Erbengi,T., Demir,N., Üstünel,İ., Hoşgör,O. Diabetli placenta bariyeri üzerinde ultrastrüktürel bir çalışma. Doğa Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (Türkish Journal of Medical Sciences) l5: l73-l89, l99l.
  • 60-Demir,R., Kaya,M., Üner,M., Erbengi,T. Gebelik dönemlerinde sigara içiminin plasental bariyer üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri Jinokoloji Obstetrik Dergisi l: 30-37, l99l.
  • 61-Üstünel,İ., Demir,R. Pre ve postnatal dönemlerin farklı evrelerinde olan ratlarda (Rattus Norvegicus) epifiz kıkırdağının geliflimi ve enzimatik aktivitesi üzerine bir çalışma. Türkiye Klinikleri T›p Bilimleri Araştırma Dergisi 9: 233-240, l99l.
  • 62-Erbengi,T., Sevilen,F., Bilir,A., Sencer,E., Erdoğan,G., Demir,R. Tubal gebelikteki placenta yap›s›n›n ultrastrüktür düzeyinde incelenmesi. X.Ulusal Elektron Mikroskopi kongresi l8-20 Eylül l991, İstanbul, Özetler, s. 1.
  • 63-Üstünel,İ., Kaya,M., Demir,N., Demir,R. Testesteronun rat iskelet kası liflerine etkisinin ultrastrüktürel olarak araştırılması. X.Ulusal elektron Mikroskopi kongresi l8-20 Eylül l991, ‹stanbul, Özetler, s.16.
  • 64-Demir,N., Üstünel,İ., Apaydın,C., Kocamaz,E., Demir,R., O¤uz,Y. Diabet ve diabete kaşı direnç oluşturulmuş sıçanlarda optik sinir ince yapısı. X.Ulusal elektron Mikroskopi Kongresi l8-20 Eylül l991, İstanbul, Özetler, s.15.
  • *65-Demir,R.,Demir,N., Üstünel,İ, Erbengi,T. Cellular identification in blastocystic ring at the beginning of implantation in rats. Placenta 12 (4) : 380, 1991.

  1992 Yılı

  • *66-Demir,R., Ertuğ,H.M., Üstünel,İ., Demir,N., Kocamaz,E., Sipahioğlu,H., Bircan,İ. Homozigot Beta Thalassemiyalı hastalarda eritrosit ultrastrüktürü. Doğa Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Medical Sciences) l6: 24-37, l992.
  • 67-Demir,R., Demir,N., Demir,A.Y. Çoklu gebelikler ve bitişik (SİAM) ikizlerin oluşum mekanizmaları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi l2: l00-l08, l992.
  • 68-Demir, R. Mikrografların takdimi hakkında. Doğa Tr.J.of Medical Sciences l6: l00-l02, l992.
  • 69-Demir, R. Bilimsel yayında Türkiye'nin dünyadaki yeri (KONFERANS). I.Histoloji ve Embriyoloji Sempozyumu 26-28 Mart l992, Ankara, Kongre Kitab› s.65-68.
  • 70-Üstünel, İ., Demir,R., Ö¤ütmen, Ç., Demir, N., Kocamaz, E., Kaya M. Ratlarda atriyal natriüretik peptid granülleri üzerinde ultrastrüktürel bir çalışma. Do¤a. Tr.J.Medical Sciences 11:18-26,1992.
  • *71-Kohnen,G., Mironov,V., Demir,R., Castellucci,M. Immunohistochemiche Klassifizierung von Stamzotten in der menschlichen Plazenta. Anat. Anz. 174 (Suppl.) 126, 1992.
  • *72-Demir,R., Kaufmann,P., Erbengi,T. Ultrastructural observations on angiogenetic cells formation and differentiation toward vascular endothelium in human placental villi. In: "Vascular Endothelium: Physiological Basis of Clinical Problems I". Eds. J.D.Catravas, A.D.Callow, U.S.Ryan. Plenum Press New York and London, NATO Scientific Affairs Division 1992, pp. 240-242.
  • *73-Üstünel,İ., Demir,R., Öğütman,Ç., Demir,N., Kocamaz,E. and Kaya,M. An ultrastructural study on the atrial natriuretic peptide (ANP) granules in the atrial cardiocytes in rast. In: Electron Microscopy'92 Volum:3, 893-894, 1992. Eds. L.Magies-Magies, M.I. Rodriguez, A.Rios and J.M.Arias. Granada, 1992.
  • *74-Demir,R.,Demir,A.Y.,Kosanke,G.,Erbengi,T.,Üstünel,İ.,Demir,N. and Kocamaz,E.: Fine structure of cellular connections between trophoblast cells of blastocyst and uterinal epithelium in rats. In. Electron Microscopy 92, Biological Sciences. pp.829-830. Eds. L.Magies-Magies, M.I. Rodriguez, A.Rios and J.M.Arias, Granada,1992.
  • *75-Demir,R. and Karpuzoğlu,G.: Connection complexes between trophoblast and uterine epithelium during implantation in rats. Placenta 13 (4), A14, 1992.
  • *76-Demir,R.,Ertuğ,M.H.,Kocamaz,E.,Demir,N.,Üstünel,İ.,Sipahioğlu, H. Electron microscopic observations on erithropoietic cells in beta thalassemia. In. Electron Microscopy 92 Vol.3, 510-511. Eds. L.Magies-Magies, M.I. Rodriguez, A.Rios and J.M.Arias, Granada, 1992.
  • *77-Demir, R. and Erbengi, T. Specialized transport areas of placental barrier in mature human placenta. In. Electron Microscopy 92,Vol.3: 507-508. Eds. L.Magies-Magies, M.I. Rodriguez, A.Rios and J.M.Arias. Granada, 1992.
  • *78-Demir,R., Demir.N., Kohnen,G., Kosanke,G., Mironov,V.A., Üstünel,‹., Kocamaz,E.: Ultrastructure and distribution of myofibroblast-like cells in human placental stem villi.In. Electron Microscopy 92, Vol. 3: 509-510. Eds. L.Magies-Magies, M.I. Rodriguez, A.Rios and J.M.Arias, Granada,1992.
  • 79-Üstünel,İ.,Demir,R.:Sıçan atrial miyositlerindeki atrial nariüretik peptid (ANP) granüllerinin dağılımı ve bazı hücre orgarelleriyle fonksiyonel ilişkisi. Turkis J.of Med. Sciences 16: 815-824, 1992.
  • *80-Demir.N., Demir,R., Erbengi,T., Apayd›n,C., Üstünel,‹., O¤uz,Y.: Some ultrastructural observations on optic nerve in diabetic rats. In. Electron Microscopy 92, Vol.3: 669-670. Eds. L.Magies-Magies, M.I. Rodriguez, A.Rios and J.M.Arias. Granada, 1992.
  • *81-Demir,R.,Erbengi,T. and Asar,M.: An electron microscopic study on cell ageing. In. Electron Microscopy 92, Vol.3: 827-828. Eds. L.Magies-Magies, M.I. Rodriguez, A.Rios and J.M.Arias. Granada,1992.
  • *82-Kohnen,G.,Demir,R.,Mironov,V.A.,Bradly,L.H.,Castellucci,M. and Kaufmann,P. Development and classification of human plasental stem villi. Placenta 13 (4), A35, 1992.
  • *83-Demir,A.Y.,Demir,N.,Erden,Y.,Baflaran,B.,Demir,R.: The effect of Gingkobiloba extrate (GBE) on the neurons of preoptic area (POA) in alloxan-diabetic rats. 8.th International Medical Sciences Student Cong. Abstracts Book 7, 1992.
  • *84-Demir,R., Erbengi,T. Development and three dimensional structure of early human placental villi. The Journal of Scanning Microscopy Vol.14: (Suppl.-II) 69-70, l992.
  • *85-Demir,R., Erbengi,T. Structural features of nephro-pneumonic-like units in the full trem human placental barrier. The Journal of Scanning Microscopy Vol.14: (Suppl.-II), 71-72, l992.
  • 86-Demir,R., Erbengi,T. Hücre yşlanması üzerinde elektron mikroskobik bir çalışma. I.Ege Geriatri Kongresi İzmir l992, Özet Kitabı s. 64-66.
  • 87-Demir,R., Erbengi,T. Hücre yafllanması üzerinde mikroskobik bir çal›flma. I.Histoloji ve Embriyoloji Sempozyumu, 26-28 Mart l992 Ankara, Özet Kitabı s.79.
  • 88-Demir,R., Kaya,M., Üner,M., Erbengi,T. Sigara içen kad›nlarda plasenta ince yap›s›. I.Histoloji ve Embriyoloji Sempozyumu, 26-28 Mart l992 Ankara, Özet Kitap盤› s.88.
  • 89-Kocamaz,E., Demir,R. Pre ve post natal döneme ait s›çan dalağında megakaryositlerin geliflmesi ve dağılımları üzerine histolojik bir çalışma. I.Histoloji ve Embriyoloji Sempozyumu 26-28 Mart l992 Ankara, Özet Kiptap盤› s. 90.
  • 90-Demir,N., Asar,M., Üstünel,İ., Demir,R. S›çanda prenatal göz gelişimi. I.Histoloji ve Embriyoloji Sempozyumu, 26-28 Mart l992 Ankara, Özet Kitabı s.112.
  • *91-Demir,N., Erden Y., Demir, A.Y.,Demir,R.: Alteration in the structure of adenohypophysis of alloxan and gingkobloba extract (EGB) trated rats. 3rd European Student Conf. Berlin, Abstracts Book pp. 107, 1992.
  • *92-Demir,Y.A.Demir,N.,Erden,Y.,Baflaran B.,Demir,R.: The interaction between diabetus-mellitus and gingkobiloba extact (EGB) in the neurons of the preoptic area (POA) in rats. 3.rd. Eurapean Students Conf. Berlin, Abstracts Book pp 108, 1992.

  1993 Yılı

  • 93-Demir,N.; Demir,R.: Fare hipokampus laminasyonunda asimetri ve seksüel dimorfizm. 2.Ulusal Anatomi Kongresi. Adana, Özet Kitap, s.71, 1993.
  • 94-Demir,N., Demir,A.Y.,Elibol,M.,Demir,R. and Erbengi,T.: Ginkgo Biloba ekstresinin alloxan diyabetik sıçan hipofizi üzerine etkisi.XI.Elektron Mikroskopu Kongresi, 8-10 Eylül 1993, Edirne, Özet Kitap s.112-113.
  • *95-Kohnen,G.; Mironov,V.;Demir,R.; Castellucci,M.; Kaufmann,P.: Immunohistochemie und ultrastruktur kontraktiler Zellen im Zottenstroma der menschlichen Plazenta. 88.Ves.Anat. Ges., Düsseldorf 22-25. Marz 1993.
  • *96-Mironov,V.A.; Kosanke,G.; Kohnen,G.; Leiser,R.; Demir,R., Kaufmann,P.: Capillary regression in the human placental stem villi. Placenta 14: A41, 1993.
  • *97-Bağcı,H., Demir,R., Ertuğ, M.H., Bican.,I.,Yeşilipek,A. Rosatelli,C.M.Cao,A. Molecular characterization and ultrastructural observations on erythropoietic cells of B-thalassemia in Antalya-Turkey. In. Mutation in Human Genom. Eds. C.Camashella, RGH. Cotton, I.Dianzani, A.D.B.Malcolm, A.Panzone. Abstracts Book pp.51,1993.
  • *98-Artan,S.Başaran,N.,Demir,R.,Öztürk,M.,Şatıroğlu,G.:Cytogenetic and electron microscopic analysis of the first spontaneous abortion materials.European Society of Human genetics. Barcelona,1993, Abstracts Book pp.106.
  • *99-Demir,R.,Erbengi,T.,Demir,N. and Elibol,M.: A comparative study on the human placenta from uterinal and ectopic pregnancies by SEM. Placenta 14: A15,1993.
  • *100-Demir, R. Formation of mesenchymal vill in the human placental villus tree throughout pregnancy. The Journal of Scanning Microscopy vol.15 (Suppl.-III), 81-82, 1993.
  • *101-Demir, R. SEM and TEM observations of the cell population of the stroma in human placental villi. The Journal of Scanning Microscopy Vol.15 (Suppl.-III), 82-84, 1993.
  • *102-Demir,R., Erbengi, T., Kaufmann, P. Differentiation of Human placental villi throughout pregnancy. Tr.J.of Medical Sciences 19,119-131,1993.
  • *103-Demir, R. About Electron Microscopic Studies (Letter to the Editor). Tr.J. of Medical Sciences 19,311-312, 1993.
  • 104-Demir,N.,Demir R.,Elibol,M., Erbengi,T. annd Oğuz,Y.: Ginkgo Biloba ekstresiyle (Egb) tedavi edilmifl diyabetik sıçanlarda serebral kapiller morfolojisi. XI. Elektron Mikroskopu Kongresi 8-10 Eylül,1993,Edirne, Özet Kitap s.110-111.
  • 105-Demir, R.Plasental geliflme ve farklılaşma dinamizmi. XI. Elektron Mikroskopu Kongresi 8-10 Eylül, 1993, Edirne, Özet Kitap s.101-102.
  • 106-Kocamaz,E.,Demir,R.,Melikoğlu,M.,Ertuğ,M.H.,Elibol,M. and Erbengi,T.: Beta thalassemiyal› hastalarda dalak eozinofil granülosit ultrastrüktürü. XI. Elektron Mikroskopu Kongresi 8?10 Eylül,1993,Edirne, Özet Kitap s.27-28.
  • 107-Kocamaz,E., Demir,R., Ertuğ,M.H., Melikoğlu,M.,Elibol,M. and Erbengi,T.: Beta thalassemiyal› hastalarda dalak agranülosit lökositler üzerinde elektron mikroskopik bir çal›flma. XI. Elektron Mikroskopu Kongresi 8-10 Eylül,1993 Edirne, Özet Kitap s.25-26.
  • 108-Üstünel,‹.,Demir,R.,Polat,S.,Öğütman,Ç. and Kaya,M.: Kardiyosit ultrastrüktüründe gözlenen polipeptid granüllerin histofizyolojisi. XI. Elektron Mikroskopu Kongresi 8-10 Eylül,1993 Edirne, Özet Kitap s.12-13.
  • 109-Üstünel,İ ,Demir,R.,Polat,S. and Kaya,M.:Sıçan (Rattus Norvegicus) Gastrocnemius kas lifleri üzerinde ışık ve elektron mikroskopik bir çal›flma. XI. Elektron Mikroskopu Kongresi 8-10 Eylül 1993, Edirne, Özet Kitap s.10-11.
  • 110-Demir, R.İnsan plasentasında yap› fonksiyon ilişkisi (Konferans). Fizyoloji Kongresi 8-12 Kas›m 1993, Antalya, Özet Kitap s.25.

  1994 Yılı

  • 111-Üstünel İ., Demir,R.: Sçanlarda gastrocnemius kası lif tipi kompozisyonu. II.Ulusal Histoloji ve Embr. Kongresi. Özet Kitap, s.18, 1994.
  • 112-Demir,N., Demir, R.: Tavşan dorsal hipokampusunda nonpiramidal nöronlar›n dağılımı ve tipleri. II. Histoloji ve Embr. Kongresi, Bursa, Özet Kitap, s75, 1994.
  • 113-Bağcı,H.,Demir,R.;Kocamaz,E.;Ertuğ,H.; Lüleci,G.: Beta thalasemili hastalarda eritropoietik hücrelerin ultrastrukturu ile B-globinin gen mutasyonlar› arasında bir iliflki kurulabilir mi? III.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitap s.42, 1994.
  • 114-Kocamaz,E.,Demir,R.,Melikoğlu,M.,Elibol,M.,Erbengi,T.: Beta thalasemili hastalarda dalak makrofajlarının ultrastrüktürü. II. Ulusal Histüoloji ve Embr. Kong. Bursa, Kongre Kitabı s.55-56, 1994.
  • *115-Demir,R., Demir,A.Y., Erbengi,T. Some ultrastructural observations on the cell death assosiated with the intranuclear inclusion formation. Tr.J. of Medicam Sciences 20: 139-147,1994.
  • *116-Demir,R.,Erbengi,T. and Demir,G. Three dimensional diversity of human placental villi at early pregnancy. Tr. J. of Medical Sciences 20.13-16, 1994.
  • *117-Demir,R., Kaufmann,P., Demir,A.Y., Erbengi,T., Kaya,M. Cellular diversity of humah placental villi core. Tr. J. of Medical Sciences 20: 149,153, 1994.
  • *118-Demir,G., Çelebi,A. and Demir,R. Morphometric analysis of blastocyst dimensions at day 5 of pregnancy in rat. Tr.J. of Medical Sciences,20.159-163, 1994.
  • *119-Demir,R.; Demir,A.Y.; Yinanç,M.: Structural changes in placental barrier of smoking mother: A quantitative and ultrastructural study. Pathology Research Practice 190: 656-667, 1994.
  • *120-Demir,N., Demir,R.: The area of firsth neuronal development in the central nervous system of the rat embryo. Tr.J.of Medical Sciences, 22,157-162, 1994.
  • *121-Erbengi,T., Sevilen,F., Sencer,E., Bilir,A. and Demir,R.: An ultrastructural study on the placenta from intra-uterine and spontaneous and "artificial" ectopic tubal pregnancies. J. Obstet. Gynecol.14: 226-231, 1994.
  • *122-Demir,R. and Erbengi,T.: Some diagnostic properties of human ectopic placental villi by scanning electron microscopy. The Journal of Scanning Microscopy vol. 16 (Supp. IV) 56-58, 1994.
  • *123-Demir, R., Kaufmann, P. and Erbengi,T.: Ultrastructural observations on angiogenetic cells formation and differentiation toward vascular endothelium in human placental villi. In:Catravas, J.,Callow A, Ryan J. (eds). Vascular Endothelium: Physiological Basis of Clinical Problems II. Vol.17,165-166, Academic Press Pr., New York and London, 1994.
  • *124-Ö¤ütman,Ç., Üstünel,İ., Polat,S. and Demir,R.: The opioid effect on ultrastructural features of atrial peptide secretion. ICEM-13: 1173-1174, 1994.
  • *125-Demir,N., Demir,A.Y., A¤ar,A. and Demir,R.:The effects of Ginkgo Biloba extract (Egb) on cortical neurons in diabetic rats. ICEM-13.91-92, 1994.
  • *126-Demir,R., Demir,A.Y. and Erbengi,T.: A relationship between cell ageing and placental delivery. ICEM-13,1135-1136, 1994.
  • *127-Demir,R., Demir,A.Y., Kocamaz,E. and Kaufmann,P.: Ultrastructural properties of human placental villi core. ICEM-13.153-154, 1994.
  • *128-Karpuzoğlu,G., Karpuzoğlu,T., Kocamaz,E. and Demir,R.: Ultrastructural findings on the glomerular structures in vascular rejection of renal transplant patient. ICEM-13,1111-1112, 1994.
  • *129-Demir,R., Demir,N. and Erbengi,T.: Formation and differentiation of human placental villi trees during the placentation: A SEM study. ICEM-13,1137-1138,1994.
  • *130-Üstünel,İ. and Demir,R.: The effect of testosterone on the gastrocneminus muscle fiber type in rat:an ultrastructural study. ICEM-13.391-392, 1994.
  • *131-Demir,R., Kaufmann,P., Üstünel,İ., Kohnen,G. and Mironov,V. :Myofibroblast-like cells in human placental stem villi. ICEM 13 :109-110, 1994.
  • *132-Demir,R., Demir,G., Üstünel,İ. and Kaufmann,P.: Structural and functional differentiation of blastocystic ring cells during implantation in rat. ICEM-13, 23-24, 1994
  • *133-Demir,R., Karaveli,Ş., Demir,N., Altuğ,T., Gelen,T.: Immunocytochemical study on human placenta in different periods of pregnancy.14th Federative International Congress on Anatomy. (FICA) Abstracts Book 172, 1994.
  • *134-Demir,R., Kaufmann,P., Üstünel,İ. Ultrastructure of cell population in human placental villi in different periods of pregnancy. FICA, Abstracts Book 174, 1994.
  • *135-Kocamaz,E., Demir,R.,Melikoğlu,M.,Ertu¤,M.H.:Ultrastructure of the spleen in Beta-Thalassemia. FICA, Abstracts Book 173, 1994.
  • *136-Demir,G., Demir,R.:Trophoblast and uterus epithelium interactions during implantation in rat. FICA, Abstracts Book, 252, 1994.
  • *137-Demir,R., Demir,A.Y.: Open question: is there a relationship between the trophoblast celles degenerateion and placental delivery? FICA, Abstracts Book 175, 1994.
  • *138-Demir,R., Üstünel,İ., Erbengi,T.: Functional differentiation of human placental villi: a three dimensional and ultrastructural study. FICA, Abstracts Book 323, 1994.
  • *139-Demir,A.Y., Ağar,A., Demir,R.: The Ginkgo Biloba extract (Egb) against oxygen free radical (OFR) damage. FICA, Abstracts Book 338, 1994.
  • *140-Demir,A.Y., Ağar,A., Demir,R.: The protective effect of Ginkgo Biloba extract (Egb) on median Preoptic Area (MPO) and Adenohypophysis in Diabetic Rats: a morphometric study. Tr.J. of Medcal Sciences 22: 253-257, 1994.

  1995 Yılı

  • *141- Üstünel İ, Demir R.: A histochemical study on the enzymatic activity in the proximal epipysis of the humerus during the prenatal and postnatal periods in rats. Annals of Anatomy. Vol.: 177 (1): 73-83, 1995.
  • *142- Demir R., Demir N., Üstünel İ., Erbengi T., Trak İ., Kaufmann P.: The fine structure of normal and ectopic(tubal) human placental villi as revealed by scanning and transmission electron microscopy. Zentralblatt für Pathologie 140:427-442, l995.
  • *143- Demir R., Demir N., Üstünel İ., Trak İ. and Erbengi T.: A three-dimensional study on human placental villi from normal and tubal ectopic pregnancy. Journal of Obstetric and Gynaecology, 15.151-156, l995.
  • *144- Demir,R., Demir,A.Y., Erbengi,T.: Intranuclear inclusion bodies in placental septal cells and their possible relation in placental cell degeneration. J.Obstet Gynecol. l5(2): l995.
  • *145- Demir,R.: Scanning electron microscopic observations on human placental villi from uterinal and tubal pregnancy. J.Scanning (Suppl. IV).218-220, l995
  • *146- Üstünel İ., Demir R.: The effect of testosterone on musculus gastrocnemius and soleus muscles fiber types in the growing and adult rats: a histochemical, morphometric and ultrastructural study. Tr.J.of Medical Sciences (Suppl.) 1995, pp.34.
  • *147- Karpuzoğlu G., Kocamaz E., Karpuzoğlu T., Demir R.: Ultrastructural observations on the rejected kidney of renal transpant patients. Tr.J.of Medical Sciences (Suppl.)1995, pp.34.
  • *148-Demir R., Kosanke G.: Semiquantitive tistributution of stromal the fallopion tubes. Tr.J. of Medical Sciences (Suppl.) 1995, pp: 69.
  • *149- Demir R., Kohnen G., Kosanke G.: Cell varieties in vessel wall of human placental villi. Tr.J. of Medical Sciences (Suppl) 1995, pp:70
  • *150- Demir R., Üstünel İ., Demir N., Erbengi T.: A Scanning Electron Microscopic Study on Human Ectopic Placental Villi. Tr.J.of Medical Sciences (Suppl.)1995, pp:71.
  • *151- Demir G., Kocamaz E., Demir R.: Structural and functional aspects of the uterine glandular epithelium during first twenty eigth days of gestation. Tr.J.of Medical Sciences (Suppl.)1995, pp:73.
  • *152- Demir G., Üstünel İ., Demir R.: A Morphometric and Electron Microscopic Study on Blastocyst and Uterinal Epithelium interaction during Implantation in Rat. Tr.J.of Medical Sciences (Suppl.) 1995, pp:74.
  • *153- Demir Y.A., Demir N., Demir G., Kosanke R., Demir R.: Collegen III and IV detection in the human placenta by ›mmunohistochemistry in accordance with ultrastructural findings. Tr.J. of Medical Sciences (Suppl.) 1995, pp:75.
  • *154- Demir N., Edremitoğlu M., A¤ar A., Yargıçoğlu P., Akkoyunlu G., Polat S., Demir R.: Effect of cadmium (Cd++) induced lipid peroxitation on peripheral nerve of diabetic rats: an ultrastructural study. Tr.J. of Medi. Sc. (Suppl.) 1995, pp: 95.
  • *155- Demir N., Yarg›çoğlu P., Asar A., Akkoyunlu G., Polat S., Demir R.: Effect of cadmium (Cd++) on neurons of visual cortex in developing rats. Tr.J.of Medical Sciences (Suppl.) 1995, pp: 96.
  • 156-Asar M, Kocamaz E, Demir N., Üstünel İ., Demir R.: A Histological and morphometrical study on the changes of the fundic wall of rat stomach in prenatal period. Tr. J. Of Zool 19, 285-290, 1995

  1996 Yılı

  • 156- Demir, R. Demir, N.: Türkiyede elektron mikroskopların verimli kullanımı üzerinde irdeleme. 3.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitab›,2, 1996.
  • 157- Kocamaz, E., Demir,R.: Gebeliğin farklı dönemlerinde sıçan (Rattus norvegicus) dalağının geliflimi ve kan yapımı ile iliflkisi. 3.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitab›,36, 1996.
  • 158- Demir,N, Demir R.: S›çanlarda maternal bilateral adrenalektomi (ADX)nin serebral korteks gelişmesine etkisi. 3.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitab›,52, 1996.
  • 159- Üstünel, İ.,Demir,R.: Sıçanlarda humerus proksimal epifizi eklem kıkırdağı üzerinde histokimyasal ve histoenzimolojik bir çal›flma.3.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı,78, 1996.
  • 160- Üstünel, İ, Akkoyunlu,G., Kocamaz,E., Demir, R.: Sıçan fetuslarında humerus primer ossifikasyon bölgesi oluflumunun histolojik ve histokimyasal olarak incelenmesi.3.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı,80, 1996.
  • 161-Korgun, E.T., Akkoyunlu,G., Kayışlı, Ü.A., Demir, R.: insan plasentası koryon plağında immunohistokimyasal bulgular. 3.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitab›,96, 1996.
  • 162- Demir, N., Demir, R.: S›çanlarda maternal bilateral adrenalektomi (ADX) nin fetal vücut ağırlığı ve boy üzerine etkisi. 3.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitab›,115, 1996
  • .
  • *163-Kohnen,G., Kertschanska,S., Demir,R., Kaufmann,P.: Placental villous stroma as a model system for myofibroblast differentiation. Histochem. Cell Biol 105:415-429, 1996.
  • *164-Demir,R., Demir,A.Y., Kohnen,G., Kaufmann, P.: Cellular diversity of human placental vessel wall. In: Vascular Endothelium: responses to injury. Eds. J.D.Catravas, A.D.Callow, U.S.Ryan. Plenum Press New York and London, NATO Scientific Affairs Division 1996, pp. 265-266.
  • *165- Demir, R.: Stromal cell transformation in human endometrium during early pregnancy. The Symposium Internationale Secundum Anatomiae Clinicae (Lecture, abstract), Varna, 1996
  • *166- Üstünel,İ., Akkoyunlu,G., Demir,R.,Kayışlı Ü.A.:Fiber type distribution in gastrocnemius and soleus of rat. The Symposium Internationale Secundum Anatomiae Clinicae (abstract), Varna, 1996.
  • *167- Demir,N., Demir,R.: The effect of maternal bilateral adrenalectomy (ADX) on fetal cerebellar development in rat. The Symposium Internationale Secundum Anatomiae Clinicae (abstract), Varna, 1996.
  • *168- Korgun,E., Akkoyunlu,G., Demir,N., Demir,R.: Effects of age and adrenalectomy (ADX) on development df dentate gyrus in rats. The Symposium Internationale Secundum Anatomiae Clinicae (abstract), Varna, 1996.
  • *169- Demir R: Endometrial granulocytes during early stages of pregnancy. Electron Microscopy'96, vol.3, Dublin,1996.
  • *170- Demir R: Cellular diversity of the decidua during early stages of pregnancy. Electron Microscopy'96, vol.3, Dublin,1996.
  • *171- Demir G and Demir R: Fin structure of human uterine glandular epithelium during early pregnancy. Electron Microscopy'96, vol.3, Dublin, 1996.
  • *172- Bağcı H, Demir R, Kocamaz E, Ertuğ M.H: Is there a relationship between ultrastructural findings and molecular analysis of erythropoietic cells in beta thalassemia? Electron Microscopy'96, vol.3, Dublin, 1996.

  1997 Yılı

  • *173-Demir,R.: Functional differentiation of the trophoblastic cells of blastocystic ring in rat. Biomedical Reviews vol.8, 1997.
  • *174-Demir,R., Kosanke,G.,Kohnen, G.. Kertschanska, S., Kaufmann, P.:Classification of human placental stem villi: structural and functional aspects-a review. Microsc. Res. Tech. 38.29-41, 1997
  • 175-Demir R. Kopyalama Tekniği ve Elektron Mikroskobu.13.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongre Kitabı, Ankara,198-200, 1997
  • 176-Üstünel İ, Akkoyunlu G, Demir R.: Testosteronun gelişmekte olan difli s›çanlarda Soleus kos›n›n lif tipleri üzerine etkisi: ultrastrukturel bir çalışma.
  • 13.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongre Kitab›, Ankara,381-383, 1997
  • 177-Demir N, Korgun E.T., Asar A., Yargıçoğlu P, Polat S., Demir R.: 13.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongre Kitabı, Ankara,347-348, 1997
  • 178- Kocamaz E, Özçağlar H.Ü, Kayışlı Ü.A., Demir R.: 13.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongre Kitabı, Ankara,441-443, 1997
  • 179-Demir R: Genetik Mücizesi: Kopya insan. Popüler Bilim Dergisi, 41:17-31, 1997.
  • 180-Demir R. Genetik Kopyalama: Sıra insanda mı? Popüler Bilim Dergisi 43, 18-23, 1997.
  • *181-Demir R.:Ultrastructure of human decidua cells differentiating during early pregnancy. Placenta 18. A20, 1997.
  • *182-Kayışlı A., Akkoyunlu G, Korgun ET, Demir R.: immunohistochemical dedection of Ki-67-Antigen and PCNA in human placental villous types. Placenta 18. A32, 1997.
  • *183-Korgun ET, Akkoyunlu G. Kayışlı Ü A. Demir R.: Extracellular matriks components of human decidua during early pregnancy.Placenta 18: A34, 1997.
  • *184-Kocamaz E, Kayışlı Ü.A, Özça¤lar HÜ, Asar M, Demir R.: The effect of amonia inhalation the lung paranchyma of rat. XIII National Congress of the Bulgarian Anatomical Society. Varna, Abstracts Book 83-84, 1997.
  • *185-Demir R: Cell transformation of endometrium during human early pregnancy. European Association of Clinical Anatomy. 1997
  • *186-Üstünel İ and Demir R: A Histochemical, morphometric and ultrastructural study of gastrocnemius and soleus muscle fiber type composition in male and female rats. Acta Anat 158 (4), 1997.
  • *187-Demir R., Üstünel İ,Bağcı H.,Demir AY., Ertuğ MH.: Ultrastructure and molecular analysis of erythropoietic cells in B-Thalassemia. J.Islamic Academy of Sciences 8 (4), 189-196, 1997.

  1998 Yılı

  • *188- Demir R. Akkoyunlu G.: The fine and three-dimensional observations on the basal plate surface and anchoring villi in mature human placenta.The J. of Scanning Microscopies 20:3,253-254, 1998.
  • *189-Akkoyunlu, G, Üstünel,İ, Demir,R.: Distribution of transforming growth factor alfa (TGF alfa), laminin, desmin and fibronectin in pre-and through gestational rat ovary. The Eleventh European Anatomical Congress, Abstract Book p.41,Timifloara, Sept.10-13, 1998.
  • *190-Demir,N. Kayışlı Ü.A.,Uçar,Y., Demir,R.: A relationship between maternal bilateral adrenalectomy (ADX) and development of fetal rat retina: astereologic study. The Eleventh European Anatomical Congress, Abstract Book p.75, Timifloara, Sept.10-13, 1998.
  • *191-Demir R., Akkoyunlu G.: Structural transformation of human uterine glandular epithelium during early pregnancy. The Eleventh European Anatomical Congress, Abstract Book p.76, Timifloara, Sept.10-13, 1998.
  • *192- Kayışlı, Ü.A., Korgun E.T., Akkoyunlu, G., Çelik Ç., Demir R.: Immunohistochemical dedection of fibronectin, laminin, collagen type 4, integrin alfa5 and beta4 in human decidua during early pregnancy. The Eleventh European Anatomical Congress, Abstract Book p.127, Timifloara, Sept.10-13, 1998.
  • *193- Kayışlı Ü.A., Asar, M. Demir R.: Distribution of fibronectin, laminin and their adhesion receptors integrin alfa5, and beta 4 subunits in rat blastocyst during early pregnancy. The Eleventh European Anatomical Congress, Abstract Book p.128,Timifloara, Sept.10-13, 1998.
  • *194- Kocamaz E,Kayışlı ÜA.,Özçağlar HÜ, Demir R.: The effects of long term ammonia inhilation on vimentin and desmin distribution in rat respiratory system. The Eleventh European Anatomical Congress, Abstract Book p.131,Timifloara, Sept.10-13, 1998.
  • *195- Korgun ET, Akkoyunlu,G., Kayışlı ÜA, Bayram Z., Demir R.: Localization of desmin, vimentin and transforming growth factor alfa (TGF alfa) in the early human decidua. The Eleventh European Anatomical Congress, Abstract Book p.132,Timifloara, Sept.10-13, 1998.
  • *196- Korgun ET, Demir,N, Asar M., Demir R.: Distribution of desmin, vimentin and laminin in the endometrium of rat during implantation. The Eleventh European Anatomical Congress, Abstract Book p.133, Timifloara, Sept.10-13, 1998.
  • 197- Demir R.:İmplantasyon sürecinde trofoblast invazyonu regülasyon mekanizmalar›. Konferans, 4. Ulmusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır.
  • 198-Demir,N., Korgun ET, Demir R.: Sıçanlarda bilateral adrenalektominin (ADX) fetal göz vimentin ve desmin ekspresyonuna etkisi. Özet kitap, s.145, 4. Ulmusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır.
  • 199-Akkoyunlu, G., Üstünel İ., Demir,R.: Gebelik öncesi s›çan ovaryumunda laminin ve fibronectinin dağılımı. Özet kitap s.68; 4. Ulmusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır
  • .
  • 200-Demir N., Kayışlı ÜA, Demir R.: Maternal bilateral adrenalektomili sıçanlarda (ADX) fetal göz yapısında ekstrasellüler matriks ve adhezyon proteinlerinin dağılımı. Özet kitap, s.26, 4. Ulmusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır.

  1999 Yılı

  • 201- Demir R, İdiman,E., Demir G., Kayışlı U.A.....: Periferik ve Santral sinir sisteminin birlikte tutuldu¤u demiyelinizan hastalıkta sural sinirde ekstrasellüler matriks proteinlerin immunohistokimyasal değerlendirilmesi. 35.Ulusal Nöroloji Konkresi, Özit Kitap (P.no196) 24-28 Ekim, Kuşadası, İzmir 1999.
  • *202- Kayışlı Ü.A., Çelik, Ç., Demir R.: Immunohistochemical localization TGF alfa, fibronectin, laminin and integrin subunits during ectoplacental cone development in rat. Placenta A37, 1999.
  • *203- Demir R Akkoyunlu G.: Ultrastructural features of the human decidual glandular epithelium during early pregnancy. Placenta A 21, 1999.
  • *204- Demir R, Üstünel İ., Demir N.: Some ultrastructural observations on cellular Interaction between trophectoderm and uterine epithelium during preimplantation in rat. Tr.J. of Zoology 22.161-172, 1999.
  • *205- Demir R, Üstünel İ., Demir N. Ultrastructural observations on connection complexes between mural trophoblast cells of blastocyst in the rat. Tr.J.of Biology 23: 401-412, 1999.
  • 206- Korgun ET., Asar M., Demir N., Demir R. Erken gebelik döneminde sıçan endometriyumunda vimentin ve desminin dağılımı T.J.of Biology 23: 249-259, 1999.
  • 207-Demir R. implantasyon biyolojisinde trofoblast invazyonu ve etkileşme mekanizmaları. (Konferans). 5. Ulusal Anatomi Kongresi Bildiriler Kitabı K.13, 25-30 Ekim, 1999, Antalya.
  • *208-Korgun ET., Barth S., Hahn D., Desoye G., Demir R., Dohr G., Hahn T. : Das Synthetische glukokortikoid triamcinolon-acetonid inhibiert die expression von glukosetrans-prtern in trophoblastzellen der plazenta. J.für Fertil. und Reprodukt. 5: 7-16, 1999.

  2000 Yılı

  • 209- Kayışlı Ü.A., Asar M., Demir R.: Ratlarda Desidualizasyon Süresince Ekstrasellüler Matriksin Yenidan Modellenmesinde Laminin ve Fibronektin ile Reseptör Altbirimleri integrin Beta4 ve Alfa5'in Dağılımları ve Muhtemel Rolleri, Tr J. Biol Sc.. 24: 379-395, 2000.
  • 210- Akkoyunlu G., Üstünel İ., Demir R.: Sıçan Ovaryumunda Transforme-Edici Geliflim Faktörü Alfa Laminin, Fibronektin ve Desmin'in immünohistokimyasal Dağlımı. TÜBİTAK, Turk J. Biol. 24: 467-481, 2000.
  • *211- Demir R. : An unique dialogue between the mural trophoblast cells and uterine epithelium in the rat. EUREM 12 Proceedings, July 9-12, 2000, Volm I, Biological Sciences. p: 211-212. Brno.
  • *212- Demir R. and Korgun E.T.: The fine structure of inner cell mass cells (ICMCs) of blastocyst at the beginning of implantation in the rat. EUREM 12 Proceedings, July 9-12, 2000, Volm I, Biological Sciences. p: 213-214. Brno.
  • *213- Demir Weusten A.Y., Demir R.: Is there a structural resistance to trophoblastic invasion in the human decidual glandular epithelium during early pregnancy? EUREM 12 Proceedings, July 9-12, 2000, Volm I, Biological Sciences. p: 215-216. Brno.
  • 214- Demir R.: Anjiyogenez ve vaskülogenez üzerine bir irdeleme. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 Ağustos 2000, Kayseri. Özet Kitap, s: 4.
  • 215- Çelik Ç., Demir R.: impantasyon sırasında embriyo immün saldırıya nasıl karşı koyar? V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 Ağustos 2000, Kayseri. Özet Kitap, s: 13.
  • 216- Korgun E.T., Kayışlı Ü.A., Hahn T., Demir R.: Sıçanlarda desidualizasyon, implantasyon ve plasentasyon esnas›nda IGF-IR, IR ve GCR dağılımının western-blot ve immunohistokimyasal tekniklerle araştırılması. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 Ağustos 2000, Kayseri. Özet Kitap, s: 14.
  • 217- Akkoyunlu G., Capogrossi MC., Demir R.: Endotelyal hücre öncülerinin anjiogenik melanoma alanlarına yöneliminin histolojik değerlendirilmesi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 Ağustos 2000, Kayseri. Özet Kitap, s: 43.
  • 218- Seyfeli S., Kocamaz E., Korgun E.T., Üstünel İ., Demir R.: Gelişmekte olan sıçan kalbinde proliferatif hücre nüklear antijen (PCNA) pozitif hücre dağılımı. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 Ağustos 2000, Kayseri. Özet Kitap, s: 64.
  • 219- Korgun E.T., Akkoyunlu G., Çelik C., Kayışlı Ü.A., Demir R.: Erken gebelikte integrin alfa5 ile trofoblast invazyonu arasında bir iliflki var mı? V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 Ağustos 2000, Kayseri. Özet Kitabı, s: 65.
  • 220- Çelik C., Korgun E.T., Demir R.: Gebeliğin post koitus 4. haftasında insan desiduasında CD45+, CD56+ ve CD14+ hücrelerin immünohistokimyasal dağlımı. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 A¤ustos 2000, Kayseri. Özet Kitap, s: 82.
  • 221- Seyfeli S., Üstünel İ., Demir R.: Prenatal ve postnatal dönemin farklı evrelerinde olan sıçan kalp kasında atriyal natriüretik peptid (ANP) dağılımı: immunohistokimyasal bir çalışma. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 A¤ustos 2000, Kayseri. Özet Kitap, s: 92.
  • 222- Kocamaz E., Demir R.: Maternal bilateral adrenalektominin (ADX) fötal dalak NK (Naturel Killer) hücreleri üzerine etkisi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 Ağustos 2000, Kayseri. Özet Kitap, s: 95.
  • 223- Korgun E.T., Hahn T., Demir R.: Gebeliğin değişik dönemlerinde cystospin ve flow sitometrik metodlarla periferal kanda glukoz taşıyıcılarından glut-1, glut-3 ve glut-4 lökositlerdeki ekspersyonu. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 Ağustos 2000, Kayseri. Özet Kitap, s: 129.
  • 224- Üstünel,İ.,Akkoyunlu,G., Kocamaz,E., Demir,R.: Sıçan fetüslerinde humerus primer ossifikasyon bölgesi gelişimi:histolojik ve histokimyasal bir çalışma. Turk.J.Biol.24 (ek sayı):1-10, 2000.
  • 225-Demir, R. Cenin Bankaları ve Ismarlama Bebek (Konferans).6.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi Kitabı, 89-93, 2000, Denizli.
  • 226-Demir, R. Erken gebelikte fötomaternal diyalog (Konferans). 6.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi Kitabı,94-96, 2000, Denizli.
  • 227-Demir R. A symbiyotic relationship between the blastocystic ring trophoectoderm and uterine epithelium at the beginning of implantation. J I Acad Med Scienc 11, 239-246, 2000.

  2001 Yılı

  • *228- Idiman E.,Demir,G.,Kayışlı, U.A.,Şengün,İ.Ş.,Demir,N., Demir,R. Distribution of some extracellular matrix proteins and ultrastructural findings in sural nerve biopsy in demyelinating disease.Turk J Med Sci. 31: 155-161, 2001.
  • *229- Akkoyunlu, G., C. Celik Ozenci and R. Demir. Distribution of vascular endothelial growth factor and its receptors in the human thalassemic placenta. EPG Abstract, Placenta...2001
  • *230- Celik, C, E T Korgun, U A Kayişli, R Demir. Ultrastructural findings and ımmunocytochemıcal detectıon of decidual granulocytes (dgc) in human decidua between days 18 and 41 of pregnancy. EPG, Abstract, Placenta, 2001.
  • *231- . Kayişli, UA. Y Seval, A Arici, R Demir. b?: Nuclear factor subunıts rel-a (p65) and p50 expressıon in human placenta throughout pregnancy. EPG Abstract, Placenta, 2001.
  • *232- Korgun, E. T. Demir, R., Hammer A., Dohr, G., Desoye G., Skofitsch, G., and Hahn, T.: Glucose transporter expression in rat embryo and uterus during decidualization, ımplantation and early post-implantation . Biol. Reprod.65,1364-1370, 2001.
  • *233- Korgun, E. T. R. Demir, P. Sedlmayr, G. Desoye, P. Puerstner, G. M. Arikan, M. Haeusler, G. Dohr, and T. Hahn: Glucose transfer expression of maternal perypheral blood leukocytes changes during pregnancy. EPG, Abstract, Placenta, 2001.
  • *234- Çelik Özenci, Ç., E. T.Korgun , R. Demir: Immunohistochemical detection of CD45+, CD56+, and CD14+ cells in human decidua during the fourth week of pregnancy. Early Pregnancy. V, 3,164-175, 2001.
  • *235- Taskin O, Akkoyunlu G., Demir R., Sadik, S, Onoglu, A, Wheeler, J.M.. Comparing the effects of fixed dose, step down and low dose step-up regiments of rFSH on endometrial receptivity in PCOS patients. Am. Soc. Reprod. Med. Abstract no 317, 2001.
  • *236- Taskin O., Akkoyunlu G., Demir, R., Sadik, S, Onoglu, A, Wheeler, J.M. Comparing the effects of tibolone and hormone replacement therapy on endometrial estrogen receptor (ER) in isoforms, ER-alpha anda ER-beta: placebo controlled randomized study. Am.Soc. Reprod. Med. Abstract no 323, 2001.
  • *237- Demir N., Demir R. Effects of maternal bilateral adrenalectomy on fetal rat cerebral cortex.. Int.J Nerosc.111,21-38, 2001.
  • 238- Seyfeli S., Üstünel İ., Deger N., Demir R. Ekstrasellüler matriks ve bazı kardiyovaskuler hastalıklarla ilişkisi. T.Klinikleri, Kardiyoloji 14.359-369,2001.

  2002 Yılı

  • *239- Kayisli, U.A., B. Selam, R. Demir and A. Arici: Expression of vasodilator-stimulated phosphoprotein in human placenta: possible implications in trophoblast invasion. Mol. Human Repr. 8 (1), 88-94, 2002..
  • *240- Demir R, Demir-Weusten AY some new findings on human decidual glandular epithelium during early pregnancy. Hum Reprod. Vol 17 (abstract book) p.202, 2002
  • *241- Korgun ET., Demir R., Sedlmayr P., Desoye G., Puerstner P., Arikan G., Haeusler M., Dohr G., Skofitsch G., and Hahn T.: Physiological leukocytosis during pregnancy is associated with changes in glucose transporter expression of maternal peripheral blood granulocytes and monocytes. Am J of Rep of Imunol. 48.110-116, 2002.
  • *242- Demir R., Kayisli U.A., Korgun E.T., Demir-Weusten A.Y., Arici A.: Structural differentiation of the human uterine luminal and glandular epithelium during early pregnancy: an immunohistochemical and ultrastructural study. Placenta, 23 (8,9) 672-684) 2002
  • *243- Bayram Z., Asar M., Demir R.: Immunocytochemical detection of neuronal Nitric Oxide Syntase (nNOS) in embrionic rat stomach between days 13 and 21 of pregnancy. J.Histochem and Cytochem. 50: 2002
  • *244- Demir N, R. Demir Maternal bilateral adrenalectomy alters nuclear composition in cerebral cortex of fetal rat. Int.J.Neuroscience 112 (8),931-943, 2002.
  • *245- Demir N, Akkoyunlu G, Agar A, Yargicoglu P, Tanriover G, Demir R Effect of cadmium on sciatic nerve in diabetic rats: An ultrastructural study. Int. J of Neuroscince 112 (7): 779-796, 2002
  • *246- Çayli S, Üstünel İ, Çelik-Özenci Ç, Korgun ET, and Demir R. Distribution patterns of PCNA and ANP in perinatal stages of the developing rat heart. Acta Histochem, 104 (3): 271-277, 2002
  • *247- Üstünel İ, Akkoyunlu G and Demir R The effect of testosterone on gastrocnemius muscle fibers in growing and adult male and female rats: a histochemical, morphometric and ultrastructural study. Anat. Histol. Embryol. 2002
  • *248- Korgun ET, Demir R, Sedlmayr P, Desoye G, Arikan GM, Puerstner P, Haeusler M, Dohr G, Skofitsch G, Hahn T Sustained hypoglycemia affects glucose transporter expression of human blood leukocytes. Blood Cells Molecules And Dıseases 28 (2): 152-159 2002.
  • *249- Kayisli, U.A., Demir R., Erguler G., Arici A. Vasodilator stimulated phosphoprotein expression and their cytokine-mediated regulation in vasculogenesis during placental development. Mol. Hum. Repr. 88: 110-120, 2002
  • *250- N. Demir, G. Akkoyunlu, P. Yargıcoğlu, A. Ağar G. Tanrıöver, R. Demir Fiber structure of optic nerve nerve in Cd++ exposed diabetic rats: an ultrastructure study. Inter. J. Neuroscience, 2002
  • 250- G. Ergüler, N. Demir, R. Demir Adezyon kuvvet Moleküllerinin Yapısal Özellikleri ve Fonksiyonları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 22: 313-327, 2002.
  • 251- Ç. Çelik Özenci, G. Huszar ve R. Demir Hyalüronik asit’e (ha) bağlanma, insan sperminin matürasyon göstergesi midir? VI. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül,2002,İstanbul; Özet kitap sayfa:84.
  • 252- E.T. Korgun, R. Demir: Sıçanlarda implantasyon ve plasentasyon esnasında von willi brand faktör’ün (vwbf) dağılımı VI. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül,2002,İstanbul; Özet kitap sayfa:168.
  • 253- E.T. Korgun, R. Demir Sıçanlarda implantasyon esnasında glikojenin-1 ile glikoz taşıyıcılarından glut-8 proteinin dağılımı. VI. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül,2002,İstanbul; Özet kitap sayfa:166.
  • 254- G. Tanrıöver, N. Demir, R. Demir Fetal insan serebral korteksinde ncam ve n-kaderinin dağılımı: immunohistokimyasal bir çalışma VI. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül,2002,İstanbul; Özet kitap sayfa:63.
  • 255- G. Akkoyunlu, Y. Seval, T. Erdoğru, M. Baykara, R. Demir Sıçan testisinde gdnf ve gfr-1 proteinlerinin ekspresyonu ve varikosel ile ilişkisi. VI. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül,2002,İstanbul; Özet kitap sayfa:161.
  • 256- N.Demir, G.Tanrıöver, P.Yargıçoğlu, A.Ağar, R.Demir: diabetik sıçanlarda cd++ un optik sinir ultrastruktürüne etkisi VI. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül,2002,İstanbul; Özet kitap sayfa:35.
  • 257- Ç. Çelik Özenci, A. Jakab, G. Huszar and R. Demi Intra sitoplazmik sperm injeksiyonu (ıcsı) için anöploid olmayan sperm seçimi: morfometri ve floresan in situ hibridizasyon (fısh) çalışması. VI. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül,2002,İstanbul; Özet kitap sayfa:106
  • 258- E.T. Korgun*, G. Desoye**, T. Hahn***, R. Demir* İnsan plasentasından izole edilen arter ve venöz endotel hücrelerindeki glikojen metabolizmasına glikozun etkisi vı. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül,2002,İstanbul; Özet kitap sayfa:100
  • 259- R.Demir: Histoloji ve embriyoloji bilim disiplinlerinde lisansüstü eğitimi ve "çekirdek program" önerisi- eğitim konferansı- VI. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül,2002,İstanbul; Özet kitap sayfa:82
  • 260- Y. Seval*, Ü.A. Kayışlı*, **, A. Arıcı** ve R. Demir* Nüklear faktör kappa b alt birimleri p65 ve p50 ile nüklear faktör kappa b aktivatörü tümör nekroz faktör - ’nın gebelik süresince insan plasentasındaki ekspresyonları. VI. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül,2002,İstanbul; Özet kitap sayfa:138
  • *261- G.Akkoyunlu, E. T. Korgun, C. Celik-Ozenci, I. Ustunel, R. Demir: Leukocytes are concerned with ovarian remodeling during cyclic cascade. ıx. International Symposium On Biomedical Science And Technology Biomed 2002, Kemer, Antalya, September 19-22, 2002, Abstract book page: P-22
  • *262- Ç. Çelik-Özenci, E.T.Korgun, G. Akkoyunlu and R. Demir: Distribution of vegf and its receptors in pregnant rat ovaries: possible roles for angiogenesis in ovarial dynamics. IX. International Symposium On Biomedical Science And Technology Biomed 2002, Kemer, Antalya, September 19-22, 2002, Abstract book page:P21
  • *263-E.T.Korgun and R. Demir: The effect of glucose on the glycogen content of human choriocarcinoma cell line (bewo) and placental schütz friedl cell line IX. International Symposium On Biomedical Science And Technology Biomed 2002, Kemer, Antalya, September 19-22, 2002, Abstract book page: P-23
  • 264-İ.Üstünel, G.Akkoyunlu, E.Kocamaz, Z.Şahin and R. DemirThe first bone formation in rat fetus humerus mid- diaphysis X. International Symposium On Biomedical Science And Technology Biomed 2002, Kemer, Antalya, September 19-22, 2002, Abstract book page:P17.
  • *265- İ.Üstünel, S.Çaylı, G.Tanrıöver, Ç.Ç.Özenci, Z.Şahin, K.Güney, E.Balkan, R.Demir: The distrubitions of collogen type ıı, chondroitin 4- sulphate, laminin and fibronectin in human nasal septal cartilage: an immunohistochemical study. xvıı ınternatıonal symposıum on morphologıcal Scıences, Romania, Timişoara, September 11-15, 2002, Abstract page: 318
  • *266- İ.Üstünel, S.Çaylı, Ç.Ç.Özenci, R.Demir: Distrubition of atrıal natriuretic peptide (anp) during prenatal period in rat heart: an immunohistochemistry and ultrastructural study XVII Internatıonal Symposıum On Morphologıcal Scıences, Romania, Timişoara, September 11-15, 2002, Abstract page:318.
  • *267- R. Demir: Why ıs placental vasculogenesıs dıfferent from conventıonal vasculogenesıs? . ICEM 2002, Abstract Book p:221-223
  • *268- R. Demir, U.A. Kayışlı, E. T. Korgun, C. Celik Ozenci: Development and differentiation of human decidual granulocytes during early pregnancy. ICEM 2002, Abstract Book p:331-333
  • 269- G. Ergüler, N. Demir, R. Demir Prenatal dönemde insan serebral korteksinde L1CAM'ın lokalizasyonunun immunohistokimyasal olarak gösterilmesi Program ve Bildiri Özetleri: P:36 Ulusal Sinir Bilimleri kongresi, 16-20 Mart 2002, Eskişehir.
  • *270- Celik-Ozenci, C., Jakab, A., Vigue, L., Demir, R., and Huszar, G Mature and fertile sperm selectively bind to Hyaluronic Acid: Cytoplasmic content, Hsp2 levels, chromatin maturity, shape and ICSI sperm selection. Journal of the Society for Gynecologic Investigation. Annual meeting of SGI. Los Angeles, California, 20-23 Mart 2002.
  • *271- Celik-Ozenci, C., Catalanotti, J., Jakab, A., Kovacs, T, Demir, R., Huszar, G. . Can one visually select aneuploidy-free sperm: A study of morphometry and FISH. Annual Meeting of European Society for Human Reproduction and Embryology. Vienna, Austria, 30 June-3July 2002 Human Reproduction, Supll..
  • 272- T. Erdoğru, G. Akkoyunlu, T. Köksal, Y.Seval, M.F. Usta, R.Demir, M. Baykara GDNF, Neurturin ve reseptörlerinin testisdeki Ekspresyon özellikleri ve varikoselin bu ekspresyon karakterine etkisi. Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi – Özet Kitabı, 2002, (Alpay Kelami Ödülü aldı.)
  • *273- Celik-Ozenci, Kayisli UA, Akkoyunlu G, Demir R, Arici A.Localization of vascular endothelial growth factor in the zona pellucida of developing ovarian follicles in the rat might be an indicator of the dominant follicle selection. Fertil Steril. 2002 Sep;78(S1):S270. Abstract
  • *274- Taskin O, Akkoyunlu G,Şimsek M, Demir R, Onoglu A, Sadik S: Comparing the effects of GnRH-a on endometrial receptivity in patients undergoing ART and prepared frozen embryo transfer cycles. Fertil Steril. 2002 Sep; 78(S1):S232. Abstract.
  • *275- Celik-Ozenci, Cayli S, Strong J, Viguel L, Demir R, Huszar G. Cryopreservation/thawing and function of human sperm: sperm that remain motile also maintain their plasma membrane integrity and hyaluronic acid binding properties. Fertil Steril. 2002 Sep;78(S1):S213. Abstract.
  • *276- ET Korgun, A Blaschitz, R Demir, UA Kayisli, T Hahn. Expression of insulin, insulin-like growth factor-I and Glycocorticoid receptor in thr rat utero-embryonic unit. Placenta 23, A53, 2002, Abstract.

  2003 Yılı

  • *277- U.A. Kayisli, J. Luk, O. Guzeloglu-Kayisli, R. Demir, and A. Arici: Regulation of angiogenic activity of human endometrial endothelial cells by ovarian steroids. ARM., 2003
  • *278- ET Korgun, G. Dhor, G.Desoye, R Demir, UA Kayisli,T Hahn. Expression of insulin, insulin-like growth factor-I and Glycocorticoid receptor in thr rat uters and embryo during decidualization, implantation and organogenesis. Reproduction 125, 1-10, 2003.
  • *279- S. Cayli, Z. Zavaczki, D. Sakkas, L. Vigue, R. Demir, G. Huszar, DNA breaks, cytoplasmıc retentıon, chromatın maturıty and expressıon of the bcl-x apoptotıc marker ın human sperm. Andrology Meeting, Match 2003
  • *280- R. Demir, U.A.Kayisli, C. Celik, E.T. Korgun, A.Y. Demir-Weusten Ultrastructural Diversities Of The Human Decidual Granular Leukocytes During Early Pregnancy. Early Pregnancy vol V, 4,345-355, 2003.
  • *281-C.Celik-Ozenci, S.Cayli, D.Sakkas, L.Vigue, R.Demir and Gabor Huszar. DNA ıntegrıty ın semen, and ın sperm fractıons purıfıed by ısolate gradıents and ımmobılızed hyaluronıc acıd (ha) bındıng. Human Reproductiion, ESHRE Meeting, Madrid, 2003.
  • *282- S.Cayli, D.Sakkas, C.Celik Ozenci, L. Vigue, R. Demir and Gabor Huszar: Hyaluronic acid (HA) binding is a test of human sperm maturity and function: Correlation between the HA-binding and hemizona binding tests. Human Reproductiion, ESHRE Meeting, Madrid, 2003.
  • *283-Ustunel I, Akkoyunlu G and Demir R The effect of testosterone on gastrocnemius muscle fibres in growing and adult male and female rats: a histochemical, morphometric and ultrastructural study. Anat. Histol Embryol 32, 70-79, 2003.
  • *284- Koksal IT, Usta MF, Akkoyunlu G, Toptaş B, Gulkesen KH, Erdogan T, Tuncer M, Baykal A, Ersoy F, Demir R, Baykara M: The potential role of advanced glycation end product and iNOS in chronic renal failure-related testicular dysfunction. An experimental study. Am J Nephrol. 23(5):361-8, 2003.
  • *285- Ustunel I, Akkoyunlu G, Demir R.: The effect of testosterone on gastrocnemius muscle fibres in growing and adult male and female rats: a histochemical, morphometric and ultrastructural study. Anat Histol Embryol. 32(2):70-9, 2003.
  • *286- Demir N, Akkoyunlu G, Yargıcoglu P, Agar A, Tanrıover G Demir R.: Fiber structure of optic nerve in cadmium-exposed diabetic rats: an ultrastructural study. Int J Neurosci. 2003 Mar;113(3):323-37.
  • *287- Çelik-Ozenci C, Cantalanotti J, Jakab A, Aksu C, Ward D, Bray-Ward P, Demir R, Huszar G.: Human sperm maintain their shape following decondensation and denaturation for fluorescent in situ hybridization: shape analysis and objective morphometry. Biol Reprod. 69(4):1347-55, 2003.
  • *288- Üstünel İ, Cayli S, Guney K., Celik-Ozenci, Tanriover G, Sahin Z, Balkan E, Demir R.: Immunohistochemical distribution patterns of collagen type II, chondroitin 4-sulfate, laminin and fibronectin in human nasal septal cartilage. Acta Histochem. 2003;105(2):109-14.
  • *289- Kayışlı UA, Selam B,Güzeloğlu-Kayışlı O, Demir R, Arici A.Human chorionic gonadotropin contributes to maternal immunotolerance and endometrial apoptosis by regulating Fas-Fas ligand system. J Immunol. 2003 Sep 1;171(5):2305-13.
  • *290- Akkoyunlu G Demir Üstünel I Distribution patterns of TGF-alfa, laminin and fibronectin and their relationship with folliculogenesis in rat ovary. Acta Histochem 105 (4), 2003
  • *291- Demir R: A new approach for angiogenesis and vasculogenesis in human placental mesenchymal villi. Placenta vol 24, Abstract, 2003
  • *292- Üstünel İ, Şahin Z., Akkoyunlu G, Demir R The zonal distributions of alkaline phosphatase, adenosin triphosphatase, laminin, fibronectin and chondrotin 4-sulphate in growing rat humerus proximal epiphysial cartilage: a histochemical and immunohistochemical study.Anat Histol Embryol 32, 1-6, 2003.
  • *293- Demir, R, Kayışlı, UA, Ozenci-Celik, C, Korgun, ET, AY Demir-Weusten Ultrastructural findings on human decidual granular leukocytes during early pregnancy. Early Pregnancy,

  2003 yılı

  • 294- Akkoyunlu G. Üstünel İ., Seval Y., Bayram Z., Erdoğru T, Köksal T, Baykara M, Demir R. Varikosel oluşturulmuş sıçan testisinde gliyal hücre kökenli nörotrofik faktör (gdnf) ve reseptörünün ekspresyon karakteristikleri ve seminifer tübül ultrastrüktürü. 14 Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, s 23, 2003
  • 295- İ. Üstünel, S. Çaylı, N. Acar, R. Demir Embriyonik sıçan kalbinde trabeküler miyosit gelişimi üzerinde immünohistokimyasal ve elektron mikroskobik gözlemler. . Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, 2003
  • 296- Er H, Demir R. Hücresel elemanların görüntülenmesinde bazı mikroskop teknikleri. . Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, 2003
  • 297- A.Demirtop, Ç.Çelik-Özenci, İ. Üstünel, R.Demir: Transmisyon elektron mikroskop incelemeleri için insan spermi örneklerini hazırlama yöntemine bir yaklaşım. . Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, 2003
  • 298- Z. Bayram, İ. Üstünel, G. Akkoyunlu, E.T. Korgun, T. Erdoğru, Y. Seval, M. Asar, T. Köksal, M. Baykara ve R. Demir: Varikosel oluşturulmuş sıçan testisinde nöronal büyüme faktörü (ngf) dağılımı ve ultrastrüktüre etkisi. Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, 2003
  • 299- İ.Üstünel, G. Akkoyunlu, E. T. Korgun, Ç. Çelik-Özenci, R. Demir: Çiftleşmiş ve çiftleşmemiş süperovule farelerde döllenme süresince lökosit altgrupları: immünohistokimyasal ve elektron mikroskopik bir çalışma. Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, 2003
  • 300- Y. Seval, Ç. Çelik-Özenci, E.T. Korgun, T. Erdoğru, M. Baykara, İ. Üstünel, R. Demir: Mesane Obstrüksiyonu Oluşturulmuş Sıçanlarda Selektif Cox-2 İnhibitörü ve Alfa Blokerin Doku Onarımına Etkisinin Araştırılması. 16. Uluslararası Katılımlı Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, 2003
  • 301- Demir R: Elektron mikroskobu doku takip hataları ve sonuçları. 16. Uluslararası Katılımlı Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, 2003
  • *302- Celik-Ozenci C, Akkoyunlu G, Kayisli UA, Arici A, Demir R: Localization of vascular endothelial growth factor in the zona pellucida of developing ovarian follicles in the rat: a possible role in destiny of follicles. Histochem Cell Biol. 120(5):383-90,2003
  • *303- Akkoyunlu G, Demir R, Ustunel I Distribution patterns of TGF-alpha, laminin and fibronectin and their relationship with folliculogenesis in rat ovary. Acta Histochem. 2003;105(4):295-301
  • *304-Celik-Ozenci C, G Akkoyunlu, ET Korgun, B Savas, R Demir Corpus luteum angiogenesis determined by the expression of vascular endothelial growth factor and its receptors KDR and Flf-1, was not affected by interferon alpha treatment. Placenta vol 24, A.30, Abstract, 2003.
  • *305-Seval Y,G Akkoyunlu, CCelik-Ozenci M Asar, R Demir Distribution of matrix metalloproteinases-2, -9 nd tissue inhibiturs of matrix metalloproteinases 1,2 in human decidua during early pregnancy. Placenta vol 24, A18, Abstract, 2003..
  • *306- Demir R UA KayisliCCOzenci ET Korgun AYDemir-Weusten Ultrastructural findings on human decidual granular leukocytes during early pregnancy. Placenta vol 24, A40, Abstract, 2003.
  • *307-Tertemiz F,CC Ozenci, Y Seval, G Akkoyunlu, ET Korgun M Asar, R Demir: Indusible nitric oxide syntase and cyclooxygenase-2 in pre-eclamptic human placenta. Placenta vol 24,A50,Abstract, 2003.

  2004 yılı

  • *308-Celik-Ozenci, C; Sati, GL; Cayli, S; Akkaya, OE; Erdogru, T; Demir, R and Huszar, G: Sperm density and cellular maturity after varicocelectomy. ESHRE, 2004, Berlin
  • *309-S. Cayli, D. Sakkas, L. Vigue, R. Demir, and G. Huszar Survival of Immature sperm: anti-apoptotic protection by Bcl-xL. ESHRE,2004, Berlin
  • *310- Demir R,Kayisli UA, Seval Y, Celik-Ozenci, Korgun ET, Demir-Weusten AY, Huppertz B. Possible ultrastructural differences in placental vasculogenesis and angiogenesis during early pregnancy. Proceeding, EMC-2004,Vol-2, Life Science pp105-106, 2004, Antwerpen.
  • *311- Acar G, Sati L, Tanriover G, Kayisli UA, Demir N, Ağar A, Demir R Ultrastructural findings of excessive dietary - vitamin B6 (pyridoxine-hcl) intake on cerebral cortex neurons in rat. Proceeding, EMC-2004,Vol-2, Life Science pp 219-220, 2004, Antwerpen.
  • *312- Demir R, Kayısli UA, Celik-Ozenci C. Fine structure of the human uterine luminal and glandular epithelium during early pregnancy. Proceeding, EMC-2004,Vol-2, Life Science pp330-331, 2004, Antwerpen.
  • *313-C.Celik-Ozenci, G. Akkoyunlu, U. A. Kayisli, R. Demir: Immunlocalization of Vascular Endothelial Growth Factor and its Receptors in the Zona Pellucida of Developing Ovarian Follicles in the Rat.12thIntwernational Concress of Histochemistry and Cytochemistry. San Diago CA 24-29July 2004.
  • *314-Şahin Z,Akkoyunlu G,Seval Y,Erdoğru, Demir R, Ustunel I. Influence of experimental varicocele on the expression of interleukin-1 alpha in rat testis: an immunohistochemical and electron microscopic study. Proceeding, EMC-2004, Vol-2, Life Science pp335-336, 2004, Antwerpen.
  • 315- Ç. Çelik-Özenci, S. Cayli, G. L. Sati, G. Huszar R.Demir: Krıyoprezervasyon ve cozme ıslemlerınden sonra hareketlı kalan spermler membran butunluklerını de korurlar. HE Kongresi, Mersin 18-21 mayıs, 2004.
  • *316-Demir, R., Kayisli, U.A , Seval, Y., Celik-Ozenci, C., Korgun, E.T., Demir-Weusten, A. Y. and Huppertz, B.: Sequential Expression of VEGF and its receptors in human placental villi during very early pregnancy: Differences between placental vasculogenesis and angiogenesis. Placenta, 25 (6): 475-493, 2004
  • *317- Cayli S, Sakkas D, Vigue L, Demir R, Huszar G.Cellular maturity and apoptosis in human sperm: creatine kinase, caspase-3 and Bcl-XL levels in mature and diminished maturity sperm. Mol Hum Reprod.10 (5):365-72,2004.
  • *318- Celik-Ozenci C, Akkoyunlu G, Korgun ET, Savas B, Demir R.Expressions of VEGF and its receptors in rat corpus luteum during interferon alpha administration in early and pseudopregnancy. Mol Reprod Dev. 2004 Apr;67(4):414-23
  • *319- Akkoyunlu G, Korgun ET, Celik-Ozenci C, Seval Y, Demir R, Ustunel I.Distribution patterns of leucocyte subpopulations expressing different cell markers in the cumulus-oocyte complexes of pregnant and pseudopregnant mice. Reprod Fertil Dev. 2004;15(7):389-95
  • *320- G. L. Sati, L. Óvári, R. Demir, D. C. Ward, P. Bray-Ward and G. Huszar: Persıstent hıstones ın ımmature sperm are assocıated wıth dna fragmentatıon and affect paternal contrıbutıon of sperm: a study of anılıne blue staınıng, fluorescence ın sıtu hybrıdızatıon (fısh) and dna nıck translatıon. ASRML, Meeting abstract, 2004
  • 321- E. T. Korgun, Y. Seval. R. Demir: Erken Gebelik Esnasında İnsan Endometriyumunda Glukoz Taşıyıcı Proteinlerden Glut-1 ve Glut-3’ün Dağılımı" 7.Ulusal Histo ve Embriyo Kongr 18-22 mayıs 2004, Kongre Kitabı Özetler
  • 322- E.T. Korgun, S. Çaylı, N. Acar, Z. Bayram, İ. Üstünel, T. Hahn, R. Demir: Normal ve Diyabetik Sıçan Plasentasında Glukoz Metabolizmasında Rol Alan Glut-1, Igf-Ir ve Gr Proteinlerinin Dağılımı" 7.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 18-22 mayıs 2004, Kongre Kitabı Özetler
  • 323- F. Tertemiz, M. Asar, E.T. Korgun, M. Şimşek, Ç.Ç. Özenci, Ö. Taşkın, R. Demir: Preeklamptik İnsan Plasentasında Leptin (Ob) ve Leptin Reseptörünün (Obrl) Dağılımına Bağlı Olarak Yapısal Değişiklikler" 7.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 18-22 mayıs 2004, Kongre Kitabı Özetler
  • 324-R Demir: Bilimsel Sahtecilik ve Sonuçları. 7.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 18-22 mayıs 2004, Kongre Kitabı Özetler
  • 325- A. Yaba, G. Tanrıöver, Ü.A. Kayışlı, E. Peştereli, R. Demir, N. Demir Fetal İnsan Serebral Korteksinde Vasodilator-Stimulated Phosphoprotein (VASP) Ekspresyonu" 7.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 18-22 mayıs 2004, Kongre Kitabı Özetler
  • 326- G. Tanrıöver, A. Yaba, Ü.A. Kayışlı, E. Peştereli, R. Demir, N. Demir: Gebelik Boyunca Gelişen İnsan Serebral Korteksinde Pten Aracılı Akt Aktivasyonu" 7.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 18-22 mayıs 2004, Kongre Kitabı Özetler
  • 327- S. Çaylı, D. Sakkas, Ç.Ç. Özenci, İ. Üstünel, G. Huszar, R. Demir: İnsan Sperminin Hiyaluronik Asite (Ha) ve Hemizonaya Bağlanması Arasındaki İlişki" 7.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 18-22 mayıs 2004, Kongre Kitabı Özetler
  • 328- Ç.Ç. Özenci, S. Çayli, G. L. Sati, G. Huszar, R. Demir: Kriyoprezervasyon ve Çözme İşlemlerinden Sonra Hareketli Kalan Spermler Membran Bütünlüklerini de Korurlar" 7.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kong 18-22 mayıs 2004, Kon Kit Özetler
  • 329-E.T.Korgun, N.Acar, S.Çaylı, İ.Üstünel, G.Desoye, R.Demir: Farklı Gebelik Dönemlerine Ait Sıçan Plasentalarında D1, D3, E Siklinleri, PCNA ve BrdU Dağılımı" 7.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 18-22 mayıs 2004, Kongre Kitabı Özetler
  • *330-G. Acar, G. Tanriover, L. Sati, U. A. Kayişli, N. Demir, A. Agar, R. Demir: Dietary excess of vitamin B6 (pyridoxine-Hcl) effects on ultrastructure of neurone in cerebral cortex of rats. Abstract, Neuroanatomy vol.3 Suppl., 2004
  • *331- Acar G, Demir N, Idiman E, Tanriover G, Sati L, Yaba A,Demir R Ultrastructural findings in sural nerve biopsy in the demyelinating disease. Proceeding, EMC-2004,Vol-2, Life Science Vol-2, pp 255-256, 2004, Antwerpen.
  • *332- Akkoyunlu G,Er H,Ustunel I, Demir R Ultrastructure of zona pellucida before and after fertilization Proceeding, EMC-2004,Vol-2, Life Science Vol-2 pp 199-200, 2004, Antwerpen.
  • *333-Bayram Z, Demir R, Asar m: Immunohistochemical detection of neuronal nitric oxidee syntase (nNOS)-IR in embryonic rat stomach between days 13 and 21 of gestation. Abastract, ICHC 2004, J Histochem and Cytochem P15-19, pp 3.
  • *334-Inan S, Vatansever S, Ozenci C, Sancı M, Dicle N, Demir R. Immunolocalization of TGF-B’s VEGF and VEGF Reseptors in ovarian tumors. Abastract, ICHC 2004, J Histochem and Cytochem P5-8, pp S37.
  • *335-Tanriover G, Kayisli UA, Demir R, Pestereli E, Karaveli S, Demir N.: Distribution of N-cadherin in human cerebral cortex during prenatal development. Histochem Cell Biol. 22(3):191-200, 2004.
  • *336-Celik-Ozenci C, Jakab A, Kovacs T, Catalanotti J, Demir R, Bray-Ward P, Ward D, Huszar G Sperm selection for ICSI: shape properties do notpredict the absence or presence of numericalchromosomal aberrations. Hum Reprod. 2004;19(9):2052-9.
  • *337- Asar M, Bayram Z, Korgun ET, Tertemiz F, Akkoyunlu G, Demir R. Immunocytochemical detection of synaptophysin in enteric neurones during prenatal development in the rat stomach. Anat Histol Embryol. 2004;33(3):135-40.
  • *338- Tertemiz F, Kayisli UA, Arici A, Demir R.Apoptosis Contributes to Vascular Lumen Formation and Vascular Branching in Human Placental Vasculogenesis. Biol Reprod. 2004
  • *339- Kayisli UA, Luk J, Guzeloglu-Kayisli O, Seval Y, Demir R, Arici A. Regulation of angiogenic activity of human endometrial endothelial cells in culture by ovarian steroids. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(11):5794-802.
  • *340-Acar G, Tanriover G, Demir N, Kayisli UA, Leyla Sati G, Yaba A, Idiman E, Demir R.Ultrastructural and immunohistochemical similarities of two distinct entities; multiple sclerosis and hereditary motor sensory neuropathy. Acta Histochem. 2004;106(5):363-71
  • *341-Seval Y, Akkoyunlu G, Demir R, Asar M.Distribution patterns of matrix metalloproteinase (MMP)-2 and -9 and their inhibitors (TIMP-1 and TIMP-2) in the human decidua during early pregnancy. Acta Histochem. 2004;106(5):353-62.
  • *342- Kayisli UA, Luk J, Guzeloglu-Kayisli O, Demir R, Arici A Estrogen increases apoptosis in T cells by upregulating FasL expression in human endometrial endothelial cells in vitro. J. SOC GYNECOL INVEST 11 (2): 283A-283A 622 Suppl. S, FEB 2004
  • *343- Taskin O, Akkoyunlu G, Akar M, Simsek M, Demir R, Onoglu A: Endometrial receptivity following early start and single dose of GnRH antagonists in patients with PCOS. FERTILITY AND STERILITY 82: S222-S222 P245 Suppl. 2, SEP 2004,Meeting Abstract.
  • *344- Taskin O, Akkoyunlu G, Akar M, Simsek M, Demir R, Sadik S Comparing the effects of fixed (day 6 Start) and flexible start of GnRH antagonist on endometrial receptivity in PCOS. FERTILITY AND STERILITY 82: S233-S233 P276 Suppl. 2, SEP 2004,Meeting Abstract.
  • *345-Seval Y, Akkoyunlu G, Asar M, Demir R Distribution of matrix metalloproteinase-2,-9 and their inhibitors in the human decidual stroma during early pregnancy and ultrastructural findings. FERTILITY AND STERILITY 82: S295-S295 P452 Suppl. 2, SEP 2004,Meeting Abstract
  • *346- Seval Y, Cakmak H, Kayisli UA, Demir R, Arici A: Regulation of p38 MAP kinase phosphorylation by estradiol in endometrial stromal cells in vitro.FERTILITY AND STERILITY 82: S317-S318 P514 Suppl. 2, SEP 2004, Meeting Abstract.
  • *347- Sati LG, Ovari L, Demir R, Ward DC, Bray-Ward P, Huszar G Persistent histones in immature sperm are associated with DNA fragmentation and affect paternal contribution of sperm: A study of aniline blue staining, fluorescence in situ hybridization (FISH) and DNA nick translation. FERTILITY AND STERILITY 82: S52-S52 O129 Suppl. 2, SEP 2004 Meeting Abstract

  2005 yılı

  • *348- Sati G, Sakkas D, Ovari, Fejes I, Demir R, and Huszar G: Dıminished paternal contribution of apoptotic sperm may be detected by sperm shape: study of the apoptotıc marker caspase 3 and objective morphometry in the same sperm. Abstract, ESHRE 2005, Berlin
  • *349- Tertemiz F, Kayisli UA, Arici A, Demir R.Apoptosis Contributes to Vascular Lumen Formation and Vascular Branching in Human Placental Vasculogenesis. Biol Reprod. 2005
  • *350- Sahin Z, Bayram Z, Celik-Ozenci C, Akkoyunlu G, Seval Y, Erdogru T, Ustunel I, Baykara M, Demir R. Effect of experimental varicocele on the expressions of notch 1, 2, and 3 in rat testes: An immunohistochemical study. Fertil Steril. 2005;83(1):86-94.
  • *351-G. L. Sati, L. Óvári, R. Demir and G. Huszar. Relatıonshıp between the nuclear and cytoplasmıc aspects of dımınıshed sperm maturıty: persıstent hıstones are assocıated wıth cytoplasmıc retentıon. IVF Congress, 2005 İstanbul.
  • *352-. S. Cayli, D. Sakkas, L. Vigue, R. Demir and G. Huszar. Phosphorylated tyrosıne resıdues ın capacıtatıng human sperm and relatıonshıp to zona pellucıda-bındıng. IVF Congress,2005 İstanbul.
  • *353- Yildiz M, Celik-Ozenci C, Akan I, Akan S, Sati GL, Demir R, Savas B, Ozben T, Samur M, Ozdogan M, Artac M, Bozcuk H. Zoledronic acid is synergic with vinblastine in inducing apoptosis in a multidrug resistance protein-1 dependent way. Medical Science Monitor; 2005; in press.
  • *354- Celik-Ozenci, C; Sati, GL; Cayli, S; Akkaya, OE; Erdogru, T; Demir, R and Huszar, G.: Sperm density and cellular maturity after varicocelectomy. IVF Congress, Istanbul, 2005.
  • *355- Satı L. Demir R, Huszar G: Diminished paternal contribution of apoptotic sperm may be detected by sperm shape: study of the apoptotic marker caspase 3 and objective morphometry in the same sperm" ESHRE 2005.
  • *356- Sati LG. Demir R, Huszar G: Relatıonshıp between the nuclear and cytoplasmıc aspects of dımınıshed sperm||maturıty: persıstent hıstones are assocıated wıth cytoplasmıc retentıon. IVF Concres İstanbul,2005
  • *357-Erdogru T, Celik-Ozenci C, Seval Y, Emreoglu I, Ustunel I, Korgun E, Koksal TI, Baykara M, Demir R.The restorative effect of a selective cyclooxygenase-2 inhibitor on urothelial cell-cell interactions after partial bladder outlet obstruction in rats. BJU Int. 2005 Mar;95(4):664-9.
  • *358-Tanriover G, Demir N, Pestereli E, Demir R, Kayisli UA.PTEN-mediated Akt activation in human neocortex during prenatal development. Histochem Cell Biol. 2005 Jun;123(4-5):393-406. Epub 2005 May 12
  • *359-Kayisli UA, Korgun ET, Akkoyunlu G, Arici A, Demir R.Expression of integrin alpha5 and integrin beta4 and their extracellular ligands fibronectin and laminin in human decidua during early pregnancy and its sex steroid-mediated regulation. Acta Histochem. 2005;107(3):173-85.
  • *360-Korgun ET, Celik-Ozenci C, Seval Y, Desoye G, Demir R.Do glucose transporters have other roles in addition to placental glucose transport during early pregnancy? Histochem Cell Biol. 2005 Jun;123(6):621-9. Epub 2005 Jun 18
  • *361- Demir R, Acar G, Tanriover G, Seval Y, Kayisli UA, Agar A.Effects of excess vitamin B6 intake on cerebral cortex neurons in rat: an ultrastructural study. Folia Histochem Cytobiol. 2005;43(3):143-50.
  • *362- Celik-Ozenci C, Ustunel I, Erdogru T, Seval Y, Korgun ET, Baykara M, Demir R.Ultrastructural and immunohistochemical analysis of rat uroepithelial cell junctions after partial bladder outlet obstruction and selective COX-2 inhibitor treatment. Acta Histochem. 2006;107(6):443-51. Epub 2005 Oct 25.
  • *363-Taskin O, Akkoyunlu G, Kursun S, Demir R, Sadik S, Onoglu A Comparing the effects of clomiphene citrate and letrozole on endometrial receptivity in PCOS. FERTILITY AND STERILITY 84: S297-S297 Suppl. 1, SEP 2005
  • *364- Yaba A, Demir R, Demir N Abelson tyrosine kinase (c-Abl) expression during murine oocyte and pre-implantation embryo development. FERTILITY AND STERILITY 84: S394-S394 Suppl. 1, SEP 2005
  • *365-Korgun ET, Celik-Ozenci C, Acar N, Cayli S, Desoye G, Demir R Location of cell cycle promoters PCNA, Ki67, cylin Bl, cylin A and inhibitors p21, p27, and p57 in the first trimester placenta and decidua. PLACENTA 26 (8-9): A67-A67 P1515 SEP-OCT 2005
  • *366-Tertemiz F, Asar M, Demir R, Cakmak H, Arici A, Kayisli UA: Phospho-Akt and PTEN expression in normal and preeclamptic placentas: Possible role for phospho-Akt in endothelial dysfunction and reduced trophoblast invasion in preeclampsia. FERTILITY AND STERILITY 84: S111-S111 Suppl. 1, SEP 2005

  2006 Yılı

  • *367-Demir R, Kayisli UA, Cayli S, Huppertz B.Sequential Steps During Vasculogenesis and Angiogenesis in the Very Early Human Placenta. PLACENTA 27 (6-7): 535-539 JUN-JUL 2006
  • *368-Kayisli UA, Cayli S, Seval Y, Tertemiz F, Huppertz B, Demir R. Spatial and Temporal Distribution of Tie-1 and Tie-2 During Very Early Development of the Human Placenta. Placenta. 2006 Jul 15; [Epub ahead of print]
  • *369-Celik-Ozenci C, Bayram Z, Akkoyunlu G, Korgun ET, Erdogru T, Seval Y, Ustunel I, Baykara M, Demir R. Localization of NGF and nNOS in varicocele-induced rat testis. Acta Histochem. 2006;107(6):435-42. Epub 2005 Dec 2.
  • *370-Yildiz M, Celik-Ozenci C, Akan S, Akan I, Sati L, Demir R, Savas B, Ozben T, Samur M, Ozdogan M, Artac M, Bozcuk H.Zoledronic acid is synergic with vinblastine to induce apoptosis in a multidrug resistance protein-1 dependent way: an in vitro study. Cell Biol Int. 2006;30(3):278-82.
  • *371-Korgun ET, Celik-Ozenci C, Acar N, Cayli S, Desoye G, Demir R. Location of cell cycle regulators cyclin B1, cyclin A, PCNA, Ki67 and cell cycle inhibitors p21, p27 and p57 in human first trimester placenta and deciduas. Histochem Cell Biol. 2006
  • *372-Celik-Ozenci C, Sahin Z, Ustunel I, Akkoyunlu G, Erdogru T, Korgun ET, Baykara M, Demir R.The Fas system may have a role in male reproduction. Fertil Steril. 2006 Apr;85 Suppl 1,1168-78.
  • *373-Sahin Z, Celik-Ozenci C, Akkoyunlu G, Korgun ET, Acar N, Erdogru T, Demir R, Ustunel I. Increased expression of interleukin-1alpha and interleukin-1beta is associated with experimental varicocele. Fertil Steril. 2006 Apr;85 Suppl 1,1265-75.
  • *374-Yaba A, Demir R, Demir N c-Abl tyrosine kinase expression in mouse endometrium during estrous cycle and blastocyst implantation. JOURNAL OF THE SOCIETY FOR GYNECOLOGIC INVESTIGATION 13 (2): 265A-265A 610 Suppl. S, FEB 2006
  • *375-Oner H, Oner J, Demir R.: Expression of nidogens in rat uterus and embryo during decidualization and implantation. JOURNAL OF MORPHOLOGY 267 (7): 822-830 JUL 2006
  • *376- Celik-Ozenci C, Ustunel I, Erdogru T, Seval Y, Korgun ET, Baykara M, Demir R Ultrastructural and immunohistochemical analysis of rat uroepithelial cell junctions after partial bladder outlet obstruction and selective COX-2 inhibitor treatment. Acta Histochem. 2006;107(6):443-51.
  • *377- Sahin Z, Celik-Ozenci C, Akkoyunlu G, Korgun ET, Erdogru T, Demir R, Ustunel I IL-1 alpha and beta may have role in male reproductive system: their relationship between varicocele HUMAN REPRODUCTION 21: I91-I91 Suppl. 1, JUN 2006
  • *378- Seval Y, Korgun ET, Demir R Hofbauer cells mediate vascularization in early human placenta HUMAN REPRODUCTION 21: I166-I166 Suppl. 1 JUN 2006
  • *379- Inan S, Vatansever S, Celik-Ozenci C, Sanci M, Dicle N, Demir R Immunolocalizations of VEGF, its receptors flt-1, KDR and TGF-B's in epithelial ovarian tumors HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY 21 (10): 1055-1064 OCT 2006
  • 380- Y. Seval, E.T.Korgun, R. Demir: Hofbauer Hücreleri İnsan Plasentasında Vaskülarizasyonda Görev Alır. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya,2006, Özet Kitabı, s75.
  • 381- L. Satı, Ç.Ç.Özenci, R. Demir, G. Huszar: İmmatür İnsan Sperminde Kromatin Yapı Bozukluğu Sitoplazmik Tutulum ile İlişkilidir. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya,2006, Özet Kitabı, s73.
  • 382- G. Akkoyunlu, Y.Seval, E. Kocamaz. T. Köksal, M. Baykara, R. Demir: Sıçanda Kronik Renal Yetmezlik İlişkili Testiküler Disfonksiyonda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) ve Transforme Edici Büyüme Faktörü Alfa (TGF-alfa) Ekspresyon Karakteristikleri. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya,2006, Özet Kitabı, s70.
  • 383- Ç.Ç.Özenci, L.Satı, M.F. Usta, S. Çaylı, G. Huszar, R.Demir: Varikoselektomi Operasyonunun Etkinliğinin Sperm Hyalüronik Asit Bağlanma Fonksiyon Testi ile Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya,2006, Özet Kitabı, s67.
  • 384- E.T.Korgun, Y.Seval, G.Desoye, R.Demir: Sıçan Plasental Gelişiminde Hücre Siklusu Ve Apoptozis. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya,2006, Özet Kitabı, s51
  • 385- E.T.Korgun, Ç.Ç.Özenci, N.Acar, S. Çaylı, G.Desoye, R. Demir: İnsan İlk Trimester Plasenta Ve Desiduasında Hücre Siklusu Düzenleyicilerinden Siklin B1, Siklin A, Pcna, Ki67 Ve Hücre Siklüs İnhibitörlerinden P21, P27 Ve P57’in İmmunolokalizasyonu. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya,2006, Özet Kitabı, s34
  • 386- İ.Üstünel, A.M.Özenci, Z.Şahin, Ö. Özbey, N. Acar, Ç.Ç. Özenci, R.Demir: İnsan Eklem Kıkırdağından Progenitör/ Kök Hücre İzolasyonu, Kültürü ve Fenotipik Özellikleri. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya,2006, Özet Kitabı, s39.
  • 387- İ.Üstünel, A.M.Özenci, Z.Şahin, Ö. Özbey, N. Acar, Ç.Ç. Özenci, R.Demir: İnsan Eklem Kıkırdağından Progenitör/ Kök Hücre İzolasyonu, Kültürü ve Fenotipik Özellikleri. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya,2006, Özet Kitabı, s39.
  • 388- R.Demir: Bilimsel Yayınlarda İsim Sıralaması. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya,2006, Özet Kitabı, s52.
  • 389 Y. Seval and R. Demir* Vascular Tube Formation Regarding the Expressions of VEGF and its Receptors in Early Human Placenta. IMC16-Sapporo-Japen, Proceedings, Vol-II, P.543, 2006.
  • 390- G. Acar Y. Seval, G.L. Satı, A. Agar and R. Demir: Dietary Excess of Vitamin B6 (Pyridoxine-HCl) Effects on Some Blood Parameters Related with Cerebral Cortex Neurons in Rat. IMC16-Sapporo-Japen, Proceedings, Vol-II, P.543, 2006
  • 391- Sati, L., Sakkas, D., Cayli, S., Demir, R., Huszar, G. Similarity in tyrosine phosphorylation patterns in human sperm bound to hyaluronic acid and to zona pellucida of oocytes. Source: FERTILITY AND STERILITY 86: S367-S367 Suppl. 2, SEP 2006
  • 392- Akar, M. ErmanTaskin, O.Akkoyunlu, G.Demir, R.Unal, S.Onoglu, A Comparing two letrozole protocols (single vs multiple) on endometrial receptivity in clomiphene resistant PCOS. FERTILITY AND STERILITY 86: S430-S431 Suppl. 2, SEP 2006
  • 393-Taskin, O.Akar, M. Erman, Akkoyunlu, G. Ozekinci, M., Demir, R., Sadik, S. Endometrial receptivity following use of 2.5 and 5 mg (day 3-7) letrozole in CC-resistant patients with PCOS. FERTILITY AND STERILITY 86: S431-S431 Suppl. 2, SEP 2006
  • 394- Demir, R., Seval, Y., Cayli, S., Hupperte, B. Molecular and morphological steps during vasculogenesis and angiogenesis in the early human placenta PLACENTA 27 (9-10): A32-A32 SEP-OCT 2006

  2007 Yılı

  • *395- Korgun ET, Cayli S, Asar M, Demir R Distribution of laminin, vimentin and desmin in the rat uterus during initial stages of implantation. J Mol Histol. 2007 Aug;38 (4):253-60.
  • *396- Akkoyunlu G, Ustünel I, Demir R The distribution of transglutaminase in the rat oocytes and embryos. Theriogenology. 2007 Oct 1;68(6):834-41
  • *397- Akkoyunlu G, Erdogru T, Seval Y, Ustunel I, Koksal T, Usta MF, Baykara M, Demir R. Immunolocalization of glial cell-derived neurotrophic factor (GDNF) and its receptor GFR-alpha1 in varicocele-induced rat testis. Acta Histochem. 2007;109 (2):130-7.
  • *398- Demir-Weusten AY, Seval Y, Kaufmann P, Demir R, Yucel G, Huppertz B. Matrix metalloproteinases-2, -3 and -9 in human term placenta. Acta Histochem. 2007 Jun 6; 2007;109(5):403-12.
  • 399- Demir R. Anjiyogenez ve vaskülogenezin moleküler temelleri. 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitabı, 26-29 Ağustos 2007 Eskişehir. s.147
  • 400- Seval, Y E. T. Korgun, R. Demir: Erken dönem insan plasentas¹nda Hofbauer hücrelerinin damarlanma ile ilişkileri. 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitabı, 26-29 Ağustos 2007 Eskişehir. s.150
  • 401- N. Acar, E.T. Korgun, Ö.Özbey, Z. Şahin, R. Demir, İ Üstünel Gelişmekte olan normal ve diyabetli sıçan plasentasında PCNA, P27 Dağılımı ve trofoblast ince yapısı. 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitabı, 26-29 Ağustos 2007 Eskişehir. s.298
  • 402- L.Satı, A.Y. Demir, G. Kosanke, R. Demir: İnsan plasental kök villuslarında kollajen fibril mimarisi: ultrastrüktürel ve immünohistokimaysal bir çalışma. 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitabı, 26-29 Ağustos 2007 Eskişehir. s.248
  • 403- İ Üstünel, A.M.Özenci, Z. Şahin. Özbey, N. Acar, Ç.Çelik-Özenci, R. Demir, C.W. Archer: İnsan eklem kıkırdağından izole edilen pogenitör/kök hücrelerin utrastrüktürel özellikleri. 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitabı, 26-29 Ağustos 2007 Eskişehir. s.296
  • 404-Z. Şahin, Ç.Çelik-Özenci, G. Akkoyunlu, E. T. Korgun, N.Acar, T.Erdoğru, R. Demir ve l Üstünel: Varikosel oluşturulmuş sıçan testisinde IL-1alfa ve IL-1beta Dağılımları: immünohistokimyasal ve elektron mikroskobik bir çalışma,. 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitabı, 26-29 Ağustos 2007 Eskişehir. s.175
  • 405- Ö.Özbay, N.Acar, Z. Şahin, H.Er, M.Asar, R. Demir ve l Üstünel. Sıçanlarda maternal kortikosteroid uygulamas¹n¹n fetüs femur distal epifiz k¹k¹rda»¹ kök hücre belirteci ekspresyonuna ve ultrastrüktürüne etkisi. 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitabı, 26-29 Ağustos 2007 Eskişehir. s.297
  • 406- Sati, L.,Seval, Y., Demir-Weusten, A. Y., Kosanke, G., Kohnen, G., Demir, R. Relationship between human placental stem villi maturation and myofibroblast cells: An immunohistochemical and electron microscopical study . PLACENTA 28 (8-9): A11-A11 AUG-SEP 2007
  • 407- Korgun, E. T., Seval, Y., Ozen, A., Demir, R. Expression of peptide transporter 1 (PEPT 1) in the human placenta PLACENTA 28 (8-9): A49-A49 AUG-SEP 2007.
  • 408- Sati L, Seval Y, Yasemin Demir A, Kosanke G, Kohnen G, Demir R Cellular diversity of human placental stem villi: an ultrastructural and immunohistochemical study. Acta Histochem. 2007;109(6):468-79.
  • 409-Seval Y, Korgun ET, Demir R. Hofbauer Cells in Early Human Placenta: Possible Implications in Vasculogenesis and Angiogenesis. Placenta. 2007 Aug-Sep;28(8-9):841-5.
  • *410-Demir R, Seval Y, Huppertz B. Vasculogenesis and angiogenesis in the early human placenta. Acta Histochem. 2007;109(4):257-65.
  • 411- Seval Y and Demir R The Expression and Distribution of Etk/Bmx in the Early Human Placenta. American Society for Reproductive Medicine; ASRM 2007 13-17 Ekim 2007 Washington-USA
  • 412-Demir R: Plasentanın gelişimi: Anjiyogenez ve vaskulogenez. Zeynep Kamil Hastanesi, 25. Eğitim Sempozyumu. 8-10 Haziran 2007.

  2008 Yılı

  • *413- Sati L, Demir AY, Sarikcioglu L, Demir R: Arrangement of collagen fibers in human placental stem villi. Acta Histochem. 2008;110(5):371-9.
  • *414-Seval Y, Sati L, Çelik-Özenci, Ç Taşkın Ö, Demir R Distribution of Anjiyopoietins (Ang-1 ve Ang-2) and their reseptors Tie-1 ve Tie-2 in very early human plalacente. Placenta. 2008 Sep;29(9):809-15.
  • *415-Ustunel I, Ozenci AM, Sahin Z, Ozbey O, Acar N, Tanriover G, Celik-Ozenci C, Demir R.The immunohistochemical localization of notch receptors and ligands in human articular cartilage, chondroprogenitor culture and ultrastructural characteristics of these progenitor cells. Acta Histochem. 2008;110(5):397-407.
  • *416-Kankavi O, Ata A, Celik-Ozenci C, Sati L, Ciftcioglu MA, Demir R, Baykara M. Presence and subcellular localizations of surfactant proteins A and D in human spermatozoa. Fertil Steril. 2008 Nov;90(5):1904-9.
  • 417- Demir R. Let’s recognize Prof Dr Türkân Erbengi. IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, Adana
  • 418-Seval S, Satı L, Celik Ozenci, Ç, Taşkın Ö, Demir R. "Anjiyopoietin-1 ve Anjiyopoietin-2 nin erken dönem insan plasentasındaki dağılımı". IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, Adana (İkincilik ödülü aldı)
  • 419-Seval Y. Demir R: Plasental makrofajlar vaskulogenez ve anjiyogeneze doğrudan katılırlar. IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, Adana
  • 420-Satı L, Seval Y, Demir R: İnsan plasentasında kinezin ailesi motor proteini Kif17’nin ekspresyonu. IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, Adana
  • *421- Demir R, SevalY, Sati L The expression profiles of VEGF, its receptors and angiopoietin receptors Tie-1 and Tie-2 in the early human placenta. Folia Histochemica et Cytobiologica, 46 Suppl.2, pp 92
  • *422- Sat L, Seval Y, Demir R, The Distribution of Chromokinesin KIF4A in Human Decidua During Early Pregnancy. Folia Histochemica et Cytobiologica, 46 Suppl.2, pp 54.
  • *424- Sati L, Seval Y, Demir R: Immunohistochemical and ultrastructural findings on human placental stem villi. Folia Histochemica et Cytobiologica, 46 Suppl.2, pp 102.
  • *425- Sati L, Ovari L, Bennett D, Simon SD, Demir R, Huszar G Double probing of human spermatozoa for persistent histones, surplus cytoplasm, apoptosis and DNA fragmentation. Reprod Biomed Online. 2008 Apr;16(4):570-9
  • *426- Acar N, Korgun ET, Cayli S, Sahin Z, Demir R, Ustunel I. Is there a relationship between PCNA expression and diabetic placental development during pregnancy? Acta Histochem. 2008;110(5):408-17.
  • *427- Oner J, Oner H, Sahin Z, Demir R, Ustünel I. Melatonin is as effective as testosterone in the prevention of soleus muscle atrophy induced by castration in rats.Anat Rec (Hoboken). 2008 Apr;291(4):448-55.
  • *428- Korgun ET, Kipmen-Korgun D, Ozmen A, Unek G, Simsek M, Demir R The effect of glucocorticoid on glucose transporters in human placental endothelial cells. PLACENTA, 29, 8, A70-A70, 2008

  2009 Yılı

  • 430- Çiler Çelik-Özenci, Leyla Satı, Mustafa Yıldız, Burhan Savaş, Ramazan Demir, Hakan Bozcuk: Çoklu İlaç Direnci İle İlişkili Protein-1 (Mrp-1)Geni İle Transfekte Edilen İnsan Embriyonik Böbrek (Hek) Hücre Hattının Ultrastrüktürel Özellikleri. Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi, Trabzon, 2009.
  • 431- DEMİR R.Plasental Gelişmede Anjiyojenik Moleküllerin Rolü. Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi, Trabzon, 2009.
  • 432- Yasemin Seval, Emin T. Korgun, Ramazan Demir Hofbauer Hücrelerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi, Trabzon, 2009.
  • *433- Demir R, Yaba A, Huppertz B. Vasculogenesis and angiogenesis in the endometrium during menstrual cycle and implantation. Acta Histochem. 2009 May 28. [Epub ahead of print]
  • *434- Berkman Z, Tanriover G, Acar G, Sati L, Altug T, Demir R. Changes in the brain cortex of rabbits on a cholesterol-rich diet following supplementation with a herbal extract of Tribulus terrestris. Histol Histopathol. 2009 Jun;24(6):683-92
  • *435- Altug Tuncer M, Yaymaci B, Sati L, Cayli S, Acar G, Altug T, Demir R. Influence of Tribulus terrestris extract on lipid profile and endothelial structure in developing atherosclerotic lesions in the aorta of rabbits on a high-cholesterol diet. Acta Histochem. 2009 Mar 6. [Epub ahead of print]
  • *436- Kipmen-Korgun D, Bilmen-Sarikcioglu S, Altunbas H, Demir R, Korgun ET. Type-2 diabetes down-regulates glucose transporter proteins and genes of the human blood leukocytes. Scand J Clin Lab Invest. 2009;69(3):350-8.
  • *437- Korgun ET, Kipmen-Korgun D, Demir R Location of cell cycle promoters PCNA, Cyclin D1, Cyclin D3, and inhibitors p21, p27 and p57 in rodent placental development Conference Information: 34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, JUL 04-09, 2009 Prague, CZECH REPUBLIC FEBS JOURNAL Volume: 276 Pages: 206-206 Supplement: Suppl. 1, JUL 2009
  • *438- Kipmen-Korgun D, Bilmen-Sarikcioglu S, Altunbas H, Demir R. Korgun ET Type 2 diabetes down-regulates glucose transporter proteins and genes of the human blood leukocytes Conference Information: 34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, JUL 04-09, 2009 Prague, CZECH REPUBLIC FEBS JOURNAL Volume: 276 Pages: 317-317 Supplement: Suppl. 1, JUL 2009
  • *439- Sati L, Seval-Celik Y, Unek G, Korgun ET, Demir R The presence of kinesin superfamily motor proteins KIFC1 and KIF17 in normal and pathological human placenta. Placenta. 2009 Oct;30(10):848-54. Epub 2009 Aug 12
  • *440- Sati L, Seval-Celik Y, Demir R Lung surfactant proteins in the early human placenta. Histochem Cell Biol. 2009 Oct 14. [Epub ahead of print]
  • 441- Leyla Sati, Sevil Cayli, M. Altug Tuncer, Bengi Yaymaci, Tuncay Altug, Ramazan Demir Kolesterolden zengin diyetle beslenmiş yeni zelanda tavşanlarında tribulus terrestris ekstratının aort endoteli üzerine koruyucu etkisi 19. Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi, 22-25 Haziran, 2009, Trabzon. Özet Kitapçığı, P.21
  • 442- Zafer Berkman, Göksemin Acar, Leyla Satı, Gamze Tanrıöver, Tuncay Altuğ, Ramazan Demir Eicosapentaenoic asid (epa)’ın tavşan beyin korteksıi üzerine etkisinin araştırılması. 19. Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi, 22-25 Haziran, 2009, Trabzon. Özet Kitapçığı, P.22
  • *443- Demir R. Expression of VEGF receptors VEFGR-1 and VEGFR-2, angiopoietin receptors Tie-1 and Tie-2 in chorionic villi tree during early pregnancy. Folia Histochem Cytobiol. 2009 Jan 1;47(3):435-45.

  2010 Yılı

  • 444- Sati L, Zeiss C, Demir R, McGrath J İndüklenebilir Boris Üçlü Transgenik Farelerde Postnatal Ölüm ve Embriyonik Anomaliler. Histoloji Kongresi, 18-20 Mayıs 2010, Çeşme İzmir, Özet Kitap, s.32.
  • 445- Demir R. Akademik Yükseltilmelerde Karşılaşılan Bazı Etik Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Konferans). Histoloji Kongresi, 18-20 Mayıs 2010, Çeşme İzmir, Özet Kitap, s 11-12.
  • 446- Caylı S, Klug J, Fröhlich S, Meinhardt A, Demir R Protein-protein etkileşimleri belirlemede kullanılan moleküler teknikler: MIF-p97/VCP kompleksi. Histoloji Kongresi, 18-20 Mayıs 2010, Çeşme- İzmir, Özet Kitap, s.61.
  • 447- Çaylı S, Seval-Çelik Y, Satı L, Demir R Ubikütin proteazom proteinlerinin erken dönem insan plasentasındaki dağılımı ve birbirleriyle etkileşimleri. Histoloji Kongresi, 18-20 Mayıs 2010, Çeşme-zmir, Özet Kitap, s. 161.
  • 448- Cayli S, Sati L, Seval-Celik Y, Tuncer MA, Yaymaci B, Berkman Z, Altug T, Demir R. Yüksek kolesterol diyetine maruz kalmış tavşanların karotid arter endotellerine Eicosapentanoik asitin etkileri. Histoloji Kongresi, 18-20 Mayıs 2010, Çeşme-zmir, Özet Kitap,s191.
  • 449-Göksemin Acar, Gamze Tanrıöver, Feridun Acar, Ramazan Demir İnsan Temporal Lob Epilepsisinde Matriks Metalloproteinazlar. Türk Nöroloji Dergisi, 2010
  • *450- Ozturk S, Demir R. Particular functions of estrogen and progesterone in establishment of uterine receptivity and embryo implantation. Histol Histopathol. 2010 Sep;25 (9):1215-28.
  • *451- Oner H, Oner J, Demir R. Distributions of PCNA and Cas-3 in rat uterus during early pregnancy. Folia Histochem Cytobiol. 2010 Jan 1;48(1):71-7.
  • *452- Cayli S, Sati L, Seval-Celik Y, Tuncer MA, Yaymaci B, Berkman Z, Altug T, Demir R The effects of eicosapentaenoic acid on the endothelium of the carotid artery of rabbits on a high-cholesterol diet. Histol Histopathol. 2010 Feb;25(2):141-51.
  • *453-Sati L, Seval-Celik Y, Demir R.Lung surfactant proteins in the early human placenta. Histochem Cell Biol. 2010 Jan;133(1):85-93 2011 Yılı
  • *454- Celik-Ozenci C, Tasatargil A, Tekcan M, Sati L, Gungor E, Isbir M, Demir R. Effects of abamectin exposure on male fertility in rats: Potential role of oxidative stress-mediated poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) activation. Regul Toxicol Pharmacol. 2011 Sep 12.
  • *455- Korgun ET, Acar N, Sati L, Kipmen-Korgun D, Ozen A, Unek G, Ustunel I, Demir R. Expression of glucocorticoid receptor and glucose transporter-1 during placental development in the diabetic rat. Folia Histochem Cytobiol. 2011;49(2):325-34.
  • *456- Ozsoy O, Seval-Celik Y, Hacioglu G, Yargicoglu P, Demir R, Agar A, Aslan M. The influence and the mechanism of docosahexaenoic acid on a mouse model of Parkinson's disease. Neurochem Int. 2011 Oct;59 (5):664-70.
  • *457- Yaba A, Kayisli UA, Johnson J, Demir R, Demir N.The abelson tyrosine kinase (c-Abl) expression on the mouse uterus and placenta during gestational period. J Mol Histol. 2011 Apr;42(2):91-6.
  • *458- Sahin, Z (Sahin, Zeliha)1; Acar, N (Acar, Nuray)1; Ozbey, O (Ozbey, Ozlem)1; Ustunel, I (Ustunel, Ismail)1; Demir, R (Demir, Ramazan)1 Distribution of Notch family proteins in intrauterine growth restriction and hypertension complicated human term placentas. Acta Histochemica Volume: 113 Issue: 3 Pages: 270-276 Published: 2011
  • *459- Acar N, Ustunel I, Demir R. Uterine natural killer (uNK) cells and their missions during pregnancy: a review. Acta Histochem. 2011 Feb;113(2):82-91.
  • *460-Kipmen-Korgun D, Ozmen A, Unek G, Simsek M, Demir R, Korgun ET. Triamcinolone up-regulates GLUT 1 and GLUT 3 expression in cultured human placental endothelial cells. Cell Biochem Funct. 2011 Oct 10. doi: 10.1002/cbf.1817. [Epub ahead of print]
  • *461- Sati, L (Sati, L.)1; Zeiss, C (Zeiss, C.)2; Demir, R (Demir, R.)1; McGrath, J (McGrath, J.)2 Embryonic anomalies and postnatal lethality in boris transgenic mice. Human Reproduction Volume: 26 Supplement: 1 Pages: I285-I285 Published: JUL 2011
  • 462- Leyla Satı, Ramazan Demir, James Mcgrath: İndüklenebilir Boris Transgenik Erkek Farelerde Azalmış İn Vitro Fertilizasyon. Klinik Embriyoloji Kongresi, Özet Kitapçık, Dalalaman, Muğla, 22-25 Eylül 2011.
  • 463- Bikem Soygür, Leyla Satı, Ramazan Demir. Normal ve Patolojik İnsan Term Plasentasında Surfaktan D (SP-D) Proteininin Dağılımı. Klinik Embriyoloji Kongresi, Özet Kitapçık, Dalalaman, Muğla, 22-25 Eylül 2011.
  • 464- Ramazan Demir. Hofbauer Hücreleri Preeklampsinin Tanısında Çözüm Olabilir mi? Klinik Embriyoloji Kongresi, Özet Kitapçık, Dalalaman, Muğla, 22-25 Eylül 2011.
  • 465- Leyla Satı, Ramazan Demir, James Mcgrath. İndüklenebilir Boris Transgenik Farelerde Testiküler Anomaliler. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, Kemer, Antalya, 25-28 Ekim 2011.
  • 466- Leyla Satı, Bikem Soygur, Ramazan Demir. Normal ve Patolojik İnsan Term Plasentasında Surfaktan A (SP-A) Proteininin Ekspresyonu. 20.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitap, Kemer, Antalya, 25-28 Ekim 2011.

  2012 Yılı

  • *467- Acar G, Tanrıöver G, Demir R. Angiogenesis in neurological disorders: a review. Neurol Res. 2012 Sep;34(7):627-35.
  • *468- L. Satı, C. Zeiss, R. Demir, J. McGrath: Overexpression of Boris gene, a paralogue of CTCF, in tetracycline inducible transgenic mice during fetal and postnatal development European Society of Human Reproduction and Embryology, 28th Annual Meeting, Istanbul, Turkey, 1-4 July 2012
  • 469- Bikem Soygür1, Leyla Satı1, Ramazan Demir: Normal ve Diyabetik İnsan Term Plasentasında Syncytin 1 ve Syncytin 2 Proteinlerinin Varlığı. 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 16-19 Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
  • 470- Leyla Satı, Caroline Zeiss, Ramazan Demir, James McGrath: Boris geni aşırı ekspre edilen farelerde vasküler anomaliler. 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 16-19 Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

  2013 Yılı

  • 471- Soygur,B L. Satı, R. Demir Normal ve Gestasyonel Diyabetik Plasentalarda İnce Yapı Farklılıkları İle Syncytin 1 ve Syncytin 2 Protein Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 28-31 Mayıs 2013 Mersin, Türkiye
  • *472- L. Sati, C. Zeiss, B. Soygur, I. Bassorgun, E. Goksu, R. Demir and J. McGrath Expression of boris, a testis-cancer gene, related to vascular malformations and hemorrhage in mice and humans. 29th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, 7-10 July 2013, London, United Kingdom
  • 473- Sati L, Demir R. McGrath J. Boris gen indüksiyonu yapılan transgenik farelerde anormal göz yapısı. 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 28-31 Mayıs 2013. Mersin.

  Arada unutulanlar

  • 474 -Asar M, Kocamaz E, , Demir R. Üstünel İ: The light microscopic observationof the developmentaql periods of foliat papillae and teste buds in the tongues of pre-and postnatal rats. Tr. J. Med. Res. 14, 1-4, 1996
  • 475-Demir R. İs there a symbiotic relationship between the blastocystic ring trophoectoderm and uterine epithelium at the beginning of implantation in rat.. Med J. Islamic Academi of Sciences,,11, 1-13, 1998
  • 476- Demir N, Demir R.: Neuronal differentiation in the cerebral cortex of the rat: a Golgi-Cox study. Tr. J. Med Scs.28,481-490, 1998
  • 477- Acar G , Y. Seval, G.L. Satı, A. Agar and R. Demir: Effect of Excess Vitamin B6 (Pyridoxine-HCl) intac on serum lipid profile and cerebral cortex in ratsTur. J. Med. Sc.36,,1-9, 2006.

  Yayinlarina Yapilan Atıfların Sayısı: 1618 (Text Book dahil)

  Uluslar arası atıf indekslerinde yayınlanan makalelere, ISI kayıtlarına göre yaklaşık 1618 in üzerinde atıf yapılmıştır. (Ref: SCI kaynağından gerekli bilgi alınabilir:12.12.2013).

  Yerli atıflar ve indeks dışında kalan makalelerde yapılan atıf sayısı tam bilinmiyor.

  Yayınlara yapılan atıfların etki faktörü ( H faktörü: 22)

  Yönettiğ Tezler: Toplam 11 mastır, 10 doktora tezi yönetmiştir.

  Yürüttüğü Projeler:

  47 ulusal projenin 25 sinde yürütücü-danışman, 22 inde de araştırmacı; uluslar arası düzeyde ise 16 projede 7 sinde yürütücü, 9 inde araştırmacı-danışman olarak katılmıştır.
  TÜBİTAK (4), Üniversite BAP (34), Eczacıbaşı (1), Değişik kaynaklar (9)

  Kitaplar

  Mesleki kitaplar

  • 1-Demir R. Pratik Histoloji, Antalya, Özel Baskı, 1993
  • 2-Demir R. Temel Histoloji Barış Kitapevi, İstanbul 1994, 1998, 2. baskı. (Çeviri heyeti üyesi)
  • 3-Demir R. Histoloji ve Embriyoloji Soruları, Palme Yayınevi, Ankara,1994, 1997, 2. baskı.
  • 4-Demir R. İnsanın Geliflimi ve İmplantasyon Biyolojisi, Palme Yay. 286 S, Ankara, 1995.
  • 5-Demir R. (Editör ve Yazar) Histolojik Boyama Teknikleri. Palme Yayincilik, 2001, Ankara.
  • 6-Demir, R. (Çeviri Ed.):diFiore’nin Fonksiyonal Histoloji Atlası. 9.Baskısı. Palme Yay. Ankara, 2001.
  • 7- Demir, R. (Çeviri Ed.):Histoloji ve Hücre Biyolojisi: patolojiye giriş. Palme Yay. Ankara, 2006.
  • 8-Demir, R. (Çeviri Ed.):diFiore’nin Fonksiyonal Histoloji Atlası. 10.Baskısı. Palme Yay. Ankara, 2008.
  • 9-Demir, R. (Çeviri Ed.):diFiore’nin Fonksiyonal Histoloji Atlası. 12.Baskısı. Palme Yay. Ankara, 2013.

  Paramedikal-kültür- kitaplar

  • 1-Demir R.: Beyaz Kitap, Bursa, 2.Histoloji ve Embriyoloji Kongresi yayını,1994
  • 2-Demir R.:Üniversitenin Bugünü ve Yarını (sorunlar, sorumlular ve çözüm önerileri)-(Güncellenmiş 3. Baskı) Palme Yayıncılık, 600 sayfa, 3. Basım, Ankara, 2008.
  • 3-Demir R.: 50. Akademik Yılında Prof.Dr.Türkan Erbengi. Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayını, Antalya, 1997.
  • 4-Demir R.: Çağdaş Toplum (değerler, ilkeler, hedefler) Palme Yaynevi, 350s, Ankara 1998.
  • 5- Demir R. Işığı Arayan Genç. Palme yayınevi, 304 sayfa, Ankara 2002, 2004 2.baskı.
  • 6- Demir R. Değerlerin Rantı, Palme yayınevi, 277 sayfa, Ankara 2004.
  • 7- Demir R. Zırkı Yöresi ve Seyyit Hasan Zerraki Türbesi, Palme yayınevi, 200 sayfa, Ankara 2008.
  • 8- Demir R. Ermeni İsyanı ve Harput Ermenileri. Ararat-Gakgoş Diyalogu. Palme Yayıncılık. 2008, Ankara.
  • 9- Demir R Yurttaşlıktan Uygarlığa (Bölüm Yazarlığı), 2010
  • 10- Demir R Feodalizmin Devlete İsyanı ve Dersim Olayları (Belgeler-İrdeleme), 2011
  • 11- Demir R Gençler için Çanakkale (Düşün-İrdeleme), 2012
  • 12 Demir R Duyguların Dili, İleri Kitabevi, 2012, İzmir
  • 13- Demir R Sevda Çiçeği, Şiir, Palme yayıncılık, 2013 Ankara
  • 14-Demir R Anadolu "Şehidistan" Şiir, Palme yayıncılık, 2013 Ankara

  Kültür-Fikir Yazılar

  1960-1999 yılları arası

  • -1960-1980 yılları arasında değişik aylık dergiler ve gunlük gazetelerde fikir ve kültür yazıları.
  • -Milli Eğitim Bakanlıgi Yayın Organı "Milli Kültür" isimli dergide değişik tarihlerde (1980-1990 arası yıllarda) fikir ve kültür yazıları.
  • -Beş Parmak Kültür ve Edebiyat Dergisinde, değişik Tarihlerde Kültür yazıları.
  • -Milliyet Gazetesinde haftalik yazılar 1992, 1993, 1994,1995, 1996 yılları...
  • -Akademik nosyonun parametreleri, Cumhuriyet Bilim Teknik, 1996
  • -Üniversitenin sorunları, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 1996.
  • -Universitelerde Lisansüstü eğitim nasıl olmalıdır? Cum.Bilim Teknik Der.,1997
  • -İnsan kopyalanabilir mi, Popüler Bilim Dergisi, 1997.
  • -Sıra insanda mı, Popüler Bilim Dergisi, 1997.
  • -Çeşitli konularda sayısız radyo ve TV konuşmaları...

  *2000 yılından sonra

  • Gazeteler ve Dergiler
  • Milliyet,
  • Tercüman
  • Keban Gazetesi
  • Bizim Külliye
  • Erciyes
  • Sanat Sokağı
  • -Elektronik Ortamda yayinlanan fikir yazıları (kaynak:www.elaziz.net; www.r-demir.com; www.antalyabugun.com; web sayfalarında köşe yazarlığı) Haftalık yazılar (yüzlerce yazı).

  Verdiği Konferanslar

  • Bilimsel Yayınlarda Sahtecilik TÜBİTAK MAM, Gebze Ünv, İstanbul 2004
  • Üniversitenin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 2005
  • Bilimsel Yayınlarda Etik Sorıunlar, Yıldız Teknik Ünv, İstanbul 2006
  • Kitap ve Okumak, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008
  • Akademik Yükseltilmelerdeki Sorunlar, İnönü Üniversitesi 2009
  • Ermeni İsyanı: İddaları ve Cevaplar, ANSİAD, Antalya 2009
  • Ermeni İsyanı: İddaları ve Cevaplar, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 2009
  • Akademik Duruş, İstanbul Üninversitesi Fen Fakültesi 2010
  • Akademik Duruş, Akdeniz Üninversitesi Tıp Fakültesi 2010
  • Feodalizmin Devlete İsyanı ve Ardındaki Gerçekler, ANSİAD, Antalya, 2011
  • Feodalizmin Devlete İsyanı ve Ardındaki Gerçekler, Kaleiçi Rotari Kulubu, Antalya 2011
  • Osmanlıdan Cumhuriyete Kalan Miras, Akdeniz Üninversitesi Tıp Fakültesi 2011
  • Osmanlıdan Cumhuriyete Kalan Miras, Kaleiçi Rotari Kulubu, Antalya 2011
  • Ermeni Sorunu: İddialar ve Cevaplar, Akdeniz Üniversitesi, 2012
  • Ermeniler neden İsyan Ettiler, TÜYAP Antalaya, 2012
  • Cumhuriyetin Kazanımları ve Gençliğin Görevi, Antalya Koleji, Antalya 2012
  • Bilim Kültürü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2012
  • Cumhuriyetin Kazanımları, Taksim Rotari Kulubu İstanbul 2012

  RADYO PROGRAMI

  • TRT Antalya Radyosu, Bilimin Işığı, Her Hafta Perşembe saat 11.00 (Canlı Yayın), 2012

  Eklemeler-Düzenlenme Tarihi: 9.09.2013

  ©2008, Tüm Hakları Prof. Dr. Ramazan DEMİR'e Aittir17976